SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza danych produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza danych produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-56_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie istoty analizy danych produkcyjnych w przedsiębiorstwie oraz metod i modeli analiz danych.

Wymagania wstępne

Logistyka produkcji

Zakres tematyczny

Synteza i agregacja wiedzy. Analizowanie danych zgromadzonych w hurtowni danych. Budowanie strukturalnego systemu wiedzy. Agregacja wiedzy i jej wielowymiarowa analiza. Analityki biznesowa - zastosowanie narzędzi Business Intelligence (BI) do zarządzania procesami biznesowymi i strategią firmy. Zarządzanie informacjami strategicznymi, eksploracja danych oraz analiza danych osobowych i jej wykorzystanie w marketingu bezpośrednim. Modele pokazujące związki zastosowań systemów BI z potencjalnym wzrostem wartości firmy.

W ramach projektu studenci będą projektowali model zastosowania Business Intelligence dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Projekt będzie obejmował zastosowanie narzędzia Business Intelligence (BI) do zarządzania procesami biznesowymi i strategią firmy, zarządzanie informacjami strategicznymi, eksploracją danych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie wyników testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości treści przedmiotu  (T2A _W03).

Projekt: zaliczenie na ocenę

Formą zaliczenia zajęć projektowych jest ocena projektu obejmującego struktury danych i modele procesów biznesowych przykładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego wykonanego w oparciu o wybrane narzędzie BI (K_U17 K_U22).

Literatura podstawowa

1.     B. Liautaud, M. Hammond, e-Business Intelligence: od informacji przez wiedzę do zysków, Premium Technology, Warszawa 2003.

2. . Simon, S.L. Shaffer, Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 25

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 16:20)