SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologiczność a jakość wyrobów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologiczność a jakość wyrobów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-57_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tadeusz Szmigielski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami związanymi z technologicznym przygotowaniem produkcji, które powinno być poprzedzone analizą dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem technologiczności konstrukcji, tj. oceną konstrukcji lub poszczególnych jej elementów z punktu widzenia ich normalizacji, racjonalnego doboru i oszczędności materiału, racjonalnego kształtowania półfabrykatów oraz technologii kształtowania przy minimalnych kosztach wytwarzania z uwzględnieniem wielkości produkcji i warunków użytkowania.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, grafika inżynierska, materiałoznawstwo, procesy produkcyjne I.

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Pojęcie technologiczności, kryteria i zasady wyboru optymalnego procesu technologicznego. Wymagania konieczne do spełnienia w procesie projektowania wyrobu w celu uzyskania technologiczności konstrukcji. Aktualne trendy rozwojowe technik wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na obniżkę kosztów produkcji ( zmniejszenie energochłonności i zużycia materiałów, automatyzacja) przy jednoczesnym podwyższeniu jakości wyrobów. Technologiczność i jakość wyrobów: odlewanych, łączonych nierozłącznie, obrabianych plastycznie, wytwarzanych metodami  skrawania i obróbki elektroerozyjnej. Technologiczność wyrobów obrabianych cieplnie i powierzchniowo. Technologiczność konstrukcji maszyny pod względem montażu.                     

 

W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia:

·         Założenia projektowe części maszyny lub podzespołu z uwzględnieniem warunków użytkowania,

·         Analiza metod kształtowania części i przyjęcie kryteriów technologiczności dla produkcji seryjnej,

·         Samodzielne opracowanie konstrukcji i procesu wytwarzania dla przyjętej technologii kształtowania.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Projekt: konsultacje mające charakter seminaryjny, praca zespołowa i z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w postaci testu zawierającego 12 pytań obejmujących podstawowe zagadnienia (K_W08). 7-8 poprawnych odpowiedzi ocena dostateczna, 9-10 poprawnych odpowiedzi ocena dobra, 11-12 poprawnych odpowiedzi ocena bardzo dobra.

Projekt – warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie oceny pozytywnej z przedłożonego projektu na nośniku elektronicznym i merytorycznego uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Ostateczne przyjęcie projektu wymaga prezentacji przed grupą ćwiczeniową. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych (K_U20, K_U26).

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.         Oczoś K., Kawalec A.: Kształtowanie metali lekkich, PWN, Warszawa, 2012.

2.         Erbel St., Kuczyński, Marciniak Z.: Techniki wytwarzania-Obróbka Plastyczna, WNT,Warszawa, 1986.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.         Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa, 2000.

4.         Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie, cięcie metali, Technologie, WNT, Warszawa, 1999.

5.         Orłow P.: Zasady konstruowania w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 1981.

6.         Perzyk M., i inni: Odlewnictwo, WNT, Warszawa, 2004.

7.         Skarbiński M., Skarbiński J.: Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa 1987.

8.         Wilczyński K.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych, OWPW, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca

1.         Kidlarski E.: Jakość wyrobów, PWN, Warszawa 1988.

2.         Miracki W.: Koszty przygotowania produkcji, PWE, Warszawa 1985.

3.         Crum L.W.: Analiza wartości, PWE, Warszawa 1973.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tadeusz Szmigielski (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 12:17)