SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-61_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tadeusz Szmigielski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie wymagań, jakie należy spełnić, oraz zasad, jakich warto przestrzegać, aby zbudować system zarządzania jakością, zgodny z określonym zbiorem wymagań zgodnie z normami serii ISO 9000,  ISO 14000 i ISO 18000, dla tworzenia warunków pozwalających na produkowanie wyrobów i dostarczanie usług spełniających wymagania klientów.

Wymagania wstępne

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Wprowadzenie. Systemowe podejście do jakości w oparciu o normy ISO serii 9000. Struktura norm ISO serii 9000. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością.System zarządzania jakością (SZJ) wg ISO 9001:2000. Struktura i  model systemu SZJ. Wymagania ogólne normy PN-EN ISO 9001:2015 stawiane systemowi. Podejście procesowe: istota podejścia procesowego, identyfikacja procesów, określenie powiązań procesów, przebieg procesów, nadzorowanie i doskonalenie procesów. Dokumentacja SZJ: Polityka Jakości, Księga Jakości, Procedura, Instrukcja, Formularze, Zapisy. Odpowiedzialność kierownictwa w usprawnianiu systemu. Zarządzanie zasobami. Wymagania dotyczące realizacji wyrobów. Uwarunkowania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu zapewnienia jakości. Etapy projektowania systemu zarządzania jakością. Struktura organizacyjna. Mapa procesów. Algorytm i harmonogram wdrażania systemu. Audyty wewnętrzne i modyfikacja systemu na bazie wyników audytu. Audyt zewnętrzny. Certyfikacja systemu zarządzania jakością. 

System zarządzania środowiskiem. Standardy zarządzania środowiskowego wg norm serii ISO 14000. Struktura norm ISO serii 14000. System zarządzania środowiskiem, zgodny z wymaganiami ISO 14001.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Europejskie standardy bhp. Rozwój systemów zarządzania bhp. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka. Wymagania standardu: PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001.

Integracja systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy. Wspólne wymagania dla integracji systemów. Ogólny model integracji systemów zarządzania wg ISO.

W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia:

  • analiza wymagań normy ISO 9001:2015,
  • zapoznanie się z przykładowymi Księgami Jakości, ich analiza,
  • samodzielne opracowanie Księgi Jakości dla potrzeb dowolnej organizacji.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Projekt  - częściowo praca w grupach i z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium przeprowadzonego na koniec semestru, obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W29).

Projekt:  warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny składającej się z oceny z  projektu w postaci dokumentu Księga Jakości (K_U30) i oceny uzyskanej z prezentacji. Wpisuje się ocenę średnią.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1.        Urbaniak M.: Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Wyd. DIFIN, Warszawa 2006.

2.        Sokołowicz W., Srzednicki A.: ISO-System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach. Wyd. 3, Wyd. C.H.BECK, Warszawa 2006.

3.        Ejdys J., i inni: Zintegrowane systemy zarządzania. Wyd. Politechniki Białostockiej, Zeszyt 4, Białystok 2005.

4.        Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

5.        Wawak Sł.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wyd. II, Wyd. HELION, Gliwice 2006.

6.        Sikora T., i inni: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca

Normy systemowe

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tadeusz Szmigielski (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 12:40)