SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy IV
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-39_15L_pNadGenVOMZ6
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B2  wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2+ w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych.

2. Wprowadzenie elementów języka technicznego, w tym:

a. Proces ubiegania się o pracę - CV, rozmowa kwalifikacyjna

b. Ratownictwo medyczne i przemysłowe 

c. Prawo pracy - podstawowe prawa i obwiązki pracownika

d. Rysunek techniczny- - dokumentacja konstrukcyjna, rodzaje rysunków, podziałki, wymiarowanie, rzuty, etc. 

Metody kształcenia

Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia  przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz egzamin końcowy.

Literatura podstawowa

1.         Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk Intermediate, Oxford University Press, 2013

2.        Eric H. Glendinning, Technology 2, Oxford University Press, 2012

3.        Agnieszka M. Sendur,  Anna Warecka, English for Safety, Security and Law Enforcement, Kraków 2012

Literatura uzupełniająca

1.     Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

2.    Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 

3. .     Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

4. Clive Oxenden, Christina Latham-KoenigPaul Seligson,  New English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007

5.     http://www.onestopenglish.com/

http://www.insideout.net/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Anna Przyjemska-Skrabucha (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 16:52)