SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zrównoważony rozwój - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zrównoważony rozwój
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-12_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z genezą, pojęciem oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Omówienie uwarunkowań i możliwości implementacji idei zrównoważonego rozwoju w wymiarze międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Rozwinięcie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy pod kątem analitycznym i praktycznym.

Wymagania wstępne

Umiejętności krytycznego myślenia, interpretacji i analizy obserwowanych zjawisk.

Zakres tematyczny

 1. Geneza, pojęcie oraz ewolucja idei zrównoważonego rozwoju. Relacje gospodarka – społeczeństwo – środowisko.
 2. Elementy teorii zrównoważonego rozwoju a podejście systemowe.
 3. System zarządzania zrównoważonym rozwojem.
 4. Zrównoważona produkcja i zrównoważona konsumpcja.
 5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju.
 6. Zrównoważone budownictwo i architektura.
 7. Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw.
 8. Planowanie przestrzenne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju.
 9. Zrównoważony transport.
 10. Partnerstwo publiczno-prywatne dla zrównoważonego rozwoju.
 11. Kapitał społeczny i instytucjonalny jako determinanty zrównoważonego rozwoju.
 12. Przegląd narzędzi na rzecz zrównoważonego rozwoju – ujęcie sektorowe, geograficzne, administracyjne itp.
 13. Polityka Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 14. Zrównoważony rozwój w Polsce.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna.

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny egzaminacyjnego pisemnego testu/kolokwium.

Ćwiczenia: Zaliczenie po spełnieniu następujących warunków:
- minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,
- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu lub projektu.

Literatura podstawowa

 1. Baudrillard J. 2006. Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa.
 2. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005.
 3. Campbell B., 1995. Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych. PWN, Warszawa.
 4. Kozłowski S. Zrównoważony rozwój – program na jutro. Abrys, Poznań, 2008.
 5. Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 6. Zabłocki G., Rozwój zrównoważony – idee, efekty, kontrowersje, UMK, Toruń, 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Carley M., Spapens P, Dzielenie się światem, Instytut na rzecz ekorozwoju, Białystok-Warszawa, 2000.
 2. Kozłowski S. (red.), 2004. Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 23:03)