SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka w bezpieczeństwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka w bezpieczeństwie
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-26_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami logistyki ogólnej oraz logistyki w działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju, na różnych szczeblach administracji państwowej i zależnego od różnych służb , organizacji i instytucji. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie logistyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Wymagania wstępne

Student powinien znać ryzyko zagrożeń i potrafić je oszacować w przypadku podstawowych procesów technologicznych, w tym zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa ogólnego.

Zakres tematyczny

 1. Istota i przedmiot logistyki (podstawowe pojęcia, mikro i makroekonomiczna treść logistyki, procesy logistyczne).
 2. Nowoczesna koncepcja logistyki (istota i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki, logistyka a: dystrybucja, zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing, efektywność działania, struktura organizacyjna), zasady nowoczesnej koncepcji logistyki.
 3. Infrastruktura procesów logistycznych (infrastruktura transportowa, magazynowa, współczesne narzędzia informatyczne).
 4. Gospodarowanie potencjałem osobowym instytucji (selekcja, formowanie zespołów,  motywowanie i wynagradzanie, ocena, rozwój pracowników, techniki kierowania ludźmi, przywództwo).
 5. Zasady finansowania procesów logistycznych instytucji. Optymalizacja kosztów zaopatrywania, magazynowania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego.
 6. Logistyka w administracji publicznej oraz w podmiotach ratowniczych.
 7. Koncepcja zintegrowanych systemów logistycznych (tendencje integracyjne w logistyce, założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania instytucją, procesy logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego).
 8. Systemy logistyczne w służbach ratowniczych.
 9. Sposoby i procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego w rejonach zagrożeń.
 10. Systemy logistyczne w służbach ratowniczych (Państwowej Straży Pożarnej, centrach zarządzania kryzysowego, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny egzaminacyjnego pisemnego testu/kolokwium.
Ćwiczenia: Zaliczenie po spełnieniu następujących warunków:
- minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,
- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu lub projektu.
 

Literatura podstawowa

 1. Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa 2001.
 2. Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego, podejście systemowe. BEL Studio, Warszawa 2007.
 3. Nowak E., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2008.
 4. Abt S.: Logistyka w teorii i praktyce. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 5. Praca zbiorowa pod red. Gołembskiej E.: Kompedium wiedzy o logistyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 6. Szymonik A.: Logistyka w bezpieczeństwie. Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Brzeziński M.: Systemy w logistyce. Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2007.
 2. Nowak E.: Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
 3. Kochański T., Logistyka jako koncepcja zintegrowanego zarządzania, AON, Warszawa 2003.
 4. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 5. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji. Delfin, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-09-2016 15:51)