SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji społecznej oraz poszczególnymi systemami komunikowania społecznego.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Komunikologia jako dyscyplina naukowa (etapy rozwoju nauki o komunikowaniu, podstawowe nurty teoretyczne). Komunikowanie jako proces. Komunikacja werbalna, niewerbalna, zasady komunikacji pisemnej, sztuka słuchania, zarządzanie przestrzenią. Znaczenie komunikacji interpersonalnej i pozawerbalnej w pracy zawodowej. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania w komunikacji interpersonalnej – propozycje studentów. Systemy komunikowania społecznego: organizacyjny (komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie), publiczny (sztuka prezentacji i wystąpień publicznych), polityczny, masowy. Komunikacja międzykulturowa. Nietypowe sytuacje komunikacyjne (np. prowadzenie rozmów telefonicznych). Nowe technologie informatyczne jako narzędzie komunikowania się. Sytuacje konfliktowe a style komunikacji interpersonalnej.

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, metoda projektu, różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest w formie pisemnego sprawdzianu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002.

Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2002.

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

Karaś S., Dydaktyka oświaty pozaszkolnej, Warszawa-Radom 1995.

Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice 1999.

Sorlin Pierre, Mass media. Kluczowe pojęcia, Wrocław 2001.

Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006.

Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna: postawa, mimika, gest, Wrocław 1996.

Wódz K., Wódz J. (red.), Funkcje komunikacji społecznej, Dąbrowa Górnicza 2003.

 

Literatura uzupełniająca

Aleksander T. (red.), Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, Kraków 2003.

Kwiatkowska G.E., Markiewicz K., Komunikowanie się. Nowe wyzwania, Lublin 2010.

Markiewicz K., Soroka J., Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, Lublin 2009.

Mruk H. (red.), Komunikowanie się w biznesie, Poznań 2002.

Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991.

Wujek T., Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1996.

„Edukacja dorosłych” – półrocznik.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 17:52)