SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy wentylacji przemysłowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy wentylacji przemysłowej
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-47_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość podstawowych zasad wentylacji przemysłowej.

Wymagania wstępne

Analiza zagrożeń. Inżynieria wytwarzania.

Zakres tematyczny

Czynniki kształtujące środowisko powietrzne w pomieszczeniach pracy. Środki techniczne zmierzające do zapewnienia żądanych parametrów i czystości środowiska powietrznego. Wentylacja pomieszczeń przemysłowych. Wentylacja miejscowa. Pneumatyczne instalacje odciągowe.  Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń wentylacyjnych. Zasady dotyczące pomiarów podstawowych parametrów instalacji wentylacyjnych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Ćwiczenia: pogadanka, pomiar, dyskusja, analiza

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna). Zajęcia z laboratorium oceniane są na podstawie: obecności, wykonania wszystkich ćwiczeń. Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia laboratorium i kolokwium.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z progami procentowymi:

bardzo dobry (91%-100%)

dobry plus (81%-90%)

dobry (71%-80%)

dostateczny plus (61%-70%)

dostateczny (51%-60%)

niedostateczny (0%-50%)

Literatura podstawowa

1.         Dolny S.: Transport pneumatyczny i odpylanie w przemyśle drzewnym. Akademia Rolnicza. Poznań 1999.

2.         Fortuna S.: Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Wydawnictwo TECHWENT, Kraków 1999.

3.         Gliński M.: Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy. Miejscowa wentylacja wywiewna. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2007.

4.         Słomka A.: Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy. OSPIP, Wrocław 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 20:56)