SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-56_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
 • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania i kierowania zespołem pracowniczym oraz rozwijanie umiejętności planowania i pozyskiwania pracowników.

Wymagania wstępne

Podstawy organizacji pracy i zarządzania

Zakres tematyczny

Wybrane terminy z zakresu organizacji i zarządzania (pojęcia). Funkcje, zasady i ogólne metody organizacji i zarządzania. Techniki zarządzania i style kierowania. Zarządzanie strategiczne, formułowanie strategii zasobów ludzkich. Planowanie zasobów ludzkich, sposoby pozyskiwania pracowników i potrzeba ich motywacji. Ocena, przemieszczanie, awansowanie i odejścia pracowników. Wartościowanie pracy. Zmiana i rozwój w karierze zawodowej.

Metody kształcenia

Wykład, metoda problemowa i różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest w formie pisemnego egzaminu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

 1. Adamiec M., Kozusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Aktor-kreator-inspitrator, Katowice 2000.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007.
 3. Chruden H.J., Sherman A.W., Managing Human Resources, Palo Alto 1984.
 4. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.
 5. Moreland N., Work-related learning in higher education, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa 2007.
 7. Wyroba A., Leszkiewicz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie, Municypium SA, Warszawa 2007.
 8. Yorke M., Employability in higher education: what it is – what it is not, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 9. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Kraków 2007.
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2007.
 12. Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2000.
 13. Żukowski P., Podstawy organizacji i zarządzania, Szczecin 2001.
 14. Żukowski P., Zagadnienia nowoczesnego zarządzania, Szczecin 2000.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 16:26)