SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy przedsiębiorczości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-58_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
  • dr Aneta Klementowska
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • ułatwienie zrozumienia znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej
  • zapoznanie z pojęciem przedsiębiorczości, rodzajami działań przedsiębiorczych, cechami dobrego przedsiębiorcy
  • przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Treści realizowane w ramach wykładów:

1.      Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości. Modele przedsiębiorczości            .

2.      Uwarunkowania przedsiębiorczości. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość niezależna i korporacyjna

3.      Istota i cele przedsiębiorstwa. Cykl życia przedsiębiorstwa

4.      Prywatna przedsiębiorczość a państwo.

5.      Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości

6.      Globalizacja przedsiębiorczości

7.      Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Etyka w biznesie

Treści realizowane w ramach ćwiczeń:

1.     Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

2.     Metody pobudzania kreatywności

3.     Analiza SWOT. Ryzyko przedsięwzięcia

4.     Planowanie przedsięwzięć. Tworzenie biznesplanu

5.     Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia: praca indywidualna i w zespołach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów. Wykład zaliczany jest na postawie egzaminu. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

1.      Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.

2.      Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

3.      Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.

4.      Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa 2006.

5.      Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.

6.      Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, red. L. Koćwin, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.

7.      Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

8.      Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

9.      Rymarczyk J., Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2004.

10.    Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert, D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.

11.    Zarządzanie: teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa 1999.

12.    Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93 ze zm.

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U.1981.24.122 ze zm.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U.1982.30.210 ze zm.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2000.94.1037 ze zm.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U.2004.173.1807 ze zm.

Literatura uzupełniająca

1.      Szmidt K., ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010.

2.      Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, red. E. Nojszewska, WSiP, Warszawa 2002.

3.      Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Warszawa 2001.

4.      Procesy internalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Katowice 2000.

5.      Webb. A., Managing Innovative Projects, Chapman & Hall, London 1994.

6.      Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.

7.      Handbook of Organizational Creativity, red. J. Zhou, C.E. Shalley, Laurence Erlbaum Associates, New York – London 2008.

8.      Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 16:41)