SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy alarmowe i zabezpieczeniowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy alarmowe i zabezpieczeniowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-59_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru zabezpieczania obiektów przed skutkami włamań oraz ochrony zdrowia i życia ludzi.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy informatyki, podstawy automatyki i sterowania, automatyka zabezpieczeniowa.

Zakres tematyczny

Systemy bezpieczeństwa, systemy ochrony zdrowia i życia ludzi. System sygnalizacji pożaru, system oświetlenia ewakuacyjnego, system rozgłaszania alarmowego. Systemy ochrony mienia. Systemy sygnalizacja włamania i napadu, systemy kontroli dostępu. Integracja systemów automatyzacji i bezpieczeństwa. Rodzaje integracji. Pojęcie otwartości systemu. Strategie współdziałania systemów automatyzacji i bezpieczeństwa. Korzyści z integracji – synergia wykorzystywana do zwiększenia efektywności chronionego obiektu.

Metody kształcenia

Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Prezentacje wykonanych zadań. Prezentacje multimedialne studentów. Konsultacje indywidualne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocenionych sprawozdań i kolokwiów. Wykład zaliczany jest w formie kolokwium pisemnego. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

1.      Niezabitowska E.: Budynek inteligentny. Tom II. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Gliwice, 2010.

2.      Wójcik A.: Wprowadzenie do projektowania systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń, TECHOM, 1999.

3.      Wójcik A.: Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Verlang Dashofer, 2000.

4.      Siudalski J.: Przepisy I Normy Elektryczne - Monitoring i Systemy Alarmowe, Oficyna Prawa Polskiego, 2014.

Literatura uzupełniająca

1.      Nowicki Z.: Alarm o przestępstwie, Tonik, 1997.

2.      Normy PN-EN Systemy alarmowe

3.      http://www.mieszkajbezpiecznie.pl/

4.      http://www.satel.pl

5.      http://www.ealarmy.com.pl

6.      http://www.systemyalarmowe.com.pl

7.      http://www.inteligentnybudynek.eu/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Bachman (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 13:57)