SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowniki PLC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowniki PLC
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-60_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z programowaniem sterowników PLC.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy informatyki, podstawy automatyki i sterowania.

Zakres tematyczny

Poznanie budowy, zasady działania, sposobów instalacji i łączenia sterowników programowalnych PLC, metod i narzędzi do ich programowania.

Projektowanie układów i algorytmów sterowania, tworzenie programów do postawionego zadania i ich implementacja sterownikach PLC.

Metody kształcenia

Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Prezentacje wykonanych zadań. Prezentacje multimedialne studentów. Konsultacje indywidualne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocenionych sprawozdań i kolokwiów. Wykład zaliczany jest w formie kolokwium pisemnego. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

1.      Kwaśniewski J.: Programowalne sterowniki przemysłowe w systemach sterowania, Kraków 1999.

2.      Legierski T. [i in.]: Programowanie sterowników PLC, Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 1998.

3.      Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, PWN, Warszawa, 2007.

4.      Urbaniak A.: Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.

Literatura uzupełniająca

1.      Brock S.: Sterowniki programowalne. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2000.

2.      Brzózka J.: Regulatory i układy automatyki, MIKOM, Warszawa, 2004.

3.      Kaszycki L.: Sterowniki PLC, układy i zastosowania, WSM, Szczecin 2003.

4.      Król A, Moczko-Król J.: S5/S7 Windows: programowanie i symulacja sterowników PLC firmy SIEMENS. Nakom, Poznań, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Bachman (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 13:49)