SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-62_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Podstawowym celem praktyki na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa (IB) jest zapoznanie studenta z metodami pracy osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za szeroko rozumiane bezpieczeństwo związane z rozwiązywaniem problemów technicznych, zabezpieczeń logistycznych, surowcowych, ochrony mienia i monitoringu na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Zweryfikowanie i kształtowanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz właściwych postaw i zachowań w kontekście wykonywanych obowiązków.

Wymagania wstępne

Zaliczenie V semestru.

Zakres tematyczny

Studenci powinni podczas praktyki mieć możliwość udziału w pracach, w czasie których mogliby zapoznać się praktycznie z:


- rozwiązywaniem problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z  

  inżynierią bezpieczeństwa, wykorzystaniem i przekształceniem zasób środowiskowych,
- pracami projektowymi, wykonawczymi, eksploatacyjnymi, remontowo-budowlanymi i

  produkcyjno-handlowymi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa we wszystkich dziedzinach      

  gospodarki i administracji,

- organizacją przedsiębiorstwa oraz specyfiką produkcji w kontekście warunków pracy i zagrożeń

   występujących w danym zakładzie,

- dokumentacją techniczną, stosowaną technologią produkcji oraz stosowanym wyposażeniem

   technicznym,

- działalnością w zakresie szeroko rozumianej inżynierii bezpieczeństwa, zabezpieczeń logistycznych,

   surowcowych, ochrony mienia i monitoringu na wszystkich szczeblach produkcji.

Podczas praktyki studenci powinni poznać nie tylko metody pracy, zadania pracowników, lecz także towarzyszące im czynniki natury socjologicznej, ekonomicznej i społecznej, z którymi na ogół nie spotykają się w czasie nauki na uczelni.

Metody kształcenia

Praktyka zawodowa odbywająca się w jednostkach gospodarczych, administracyjnych związanych z kierunkiem studiów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:

  • Odbycie praktyki w ustalonym trybie i terminie.
  • Przedłożenie sprawozdania z przebiegu praktyki w formie Dziennika Praktyk, w którym student odnotowuje czynności wykonywane w czasie trwania praktyki. Dziennik praktyk winien być potwierdzony przez przedstawiciela zakładu, którym jest osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty bhp,
  • Akceptacja sprawozdania przez Instytutowego Opiekuna Praktyk.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Czesław Częstochowski (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 20:39)