SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wewnątrzzakładowe systemy transportowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wewnątrzzakładowe systemy transportowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-55_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Josef Basl
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z katalogiem środków i urządzeń do transportu bliskiego.  Nabycie umiejętności systemowego podejścia do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych oraz zarządzania nimi.

Wymagania wstępne

Wprowadzenie do techniki, Procesy produkcyjne, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych.

Zakres tematyczny

Wykład

Prognozowanie i planowanie zapotrzebowania na usługi transportowe, planowanie procesów transportowych w systemach produkcyjnych, dobór technicznych środków transportowych w przepływie produkcji, planowanie sieci transportowych oraz organizowanie potoków ruchu, automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych i produkcyjnych, wspomaganie komputerowe w zakresie projektowanie i sterowania systemami produkcyjnymi, planowanie i prognozowanie rozwoju systemów transportowych, stosowanie nowych narzędzi (takich jak analiza układów dyskretno - ciągłych), optymalizacja czynności transportowych (transport wewnętrzny i zewnętrzny).

Projekt

Zapoznanie z katalogiem środków i urządzeń do transportu bliskiego.  Rozmieszczanie obiektów i stanowisk pracy, analiza kolejności przebiegu operacji. Zasady projektowania linii potokowych, metoda równoważenia linii. Zarządzanie procesami eksploatacji, zasady organizacji napraw i remontów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych i przygotowania sprawozdania oraz jego „obrony” przez studenta.

Literatura podstawowa

  1. Gregoraszczuk M., Mechanizacja transportu wewnętrznego, Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 1999.
  2. Matuszek J. Inżynieria produkcji, Bielsko-Biała, 2000
  3. Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Tom I - Infrastruktura,technika, informacja, Biblioteka logistyka, Poznań, 1998
  4. Romanow P., Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Pawlicki K., Transport w przedsiębiorstwie, Maszyny i urządzenia, WSiP, Warszawa 1996
  2. Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka logistyka, Poznań 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 21:34)