SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-52_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich, w szczególności obliczeń inżynierskich, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów, Grafika inżynierska, Podstawy projektowania inżynierskiego

Zakres tematyczny

Wykład

Przegląd programów komputerowego wspomagania inżynierii: Mathcad, Mathematica, Matlab, Maple, Ansys, AutoCAD Mechanical. Wprowadzenie do komputerowych metod obliczeniowych. Numeryczne rozwiązywanie układów równań algebraicznych i nieliniowych równań algebraicznych. Całkowanie numeryczne. Wielomiany interpolacyjne. Podstawy metody różnic skończonych. Wybrane zagadnienia jedno- i dwuwymiarowe. Podstawy metody elementów skończonych. Rozwiązywanie wybranych zagadnień jedno- i dwuwymiarowych metodą elementów skończonych.

Laboratorium

 • wprowadzenie do programu AutoCAD Mechanical Power Pack,
 • omówienie oraz przedstawienie możliwości wybranych modułów systemu,
 • moduł MES (Metoda Elementów Skończonych) i jego elementy, zastosowanie MES do obliczeń wytrzymałościowych,
 • MES w analizie wytrzymałościowej wybranych elementów maszyn.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Laboratorium: praca w grupach, praca przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium.

Laboratorium

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z opracowanych projektów, z uwzględnieniem umiejętności wykorzystania oprogramowania CAD/CAE do rozwiązania konkretnego przypadku wg treści zagadnień laboratoryjnych oraz analizy projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Kleiber M. Komputerowe metody mechaniki ciał stałych, PWN, Warszawa, 1995
 2. Magnucki K., Szyc W. Wytrzymałość materiałów w zadaniach. Pręty, płyty i powłoki obrotowe, PWN, Warszawa-Poznań, 2000.
 3. Paleczek W., MathCAD 12, 11, 2001i, 2001, 2000 w algorytmach, Exit, 2005
 4. AutoCAD Mechanical 2000, Tutorial
 5. M. Malinowski, M. Sąsiadek: Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD/CAE AutoCAD 2000 GB/PL Power Pack, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt).
 6. Wytrzymałość materiałów, M. Niezgodziński, T. Niezgodziński Instrukcje do realizacji ćwiczeń + załączniki

Literatura uzupełniająca

 1. Zienkiewicz, Metoda Elementów Skończonych. Arkady, Warszawa 1977

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 13:02)