SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-11_15L_pNadGenJZUD8
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest ugruntowanie przez studenta  znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i uzyskanie poziomu B2+ wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

  1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B2/ B2+ w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych
  2. Ugruntowanie znajomości języka technicznego oraz  specjalistycznego w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn, w tym: a/ przedstawianie oraz omówienie danych w formie tabeli, wykresów, etc. b/ rysunek techniczny jako międzynarodowy język porozumiewania się inżynierów i techników - dokumentacja konstrukcyjna, rodzaje rysunków, podziałki, wymiarowanie, rzuty, etc. c/ materiały- rodzaje, określenie i opis właściwości, obróbka d/   procedury i środki ostrożności -   przepisy bhp, ocena zagrożeń, pisemne instrukcje i uwagi e/  proces poszukiwania pracy - CV, rozmowa  kwalifikacyjna

Metody kształcenia

Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zliczenia  przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów w semestrze (każde kolokwium sprawdza kompetencje studenta w zakresie gramatyki, struktur leksykalnych oraz sprawności językowych: pisanie, czytanie, słuchanie)

Literatura podstawowa

1. Mark Ibbotson, Professional English in Use, Cambridge University Press, 2013

2. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2008

Literatura uzupełniająca

1.Virginia Evans, FCE Use of English, Express Publishing, 2000

2. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005  

3. V.Hollet, R.Carter, In at the Deep End - Spaking Activities for Professional People, Oxford University Press, 1994

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Anna Przyjemska-Skrabucha (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 11:09)