SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca przejściowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca przejściowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-16_15P_pNadGenVKLUF
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
  • prof. dr hab. inż. Edward Walicki
  • dr inż. Paweł Jurczak
  • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i redagowania opracowań o charakterze poznawczym, popularyzatorskim i/lub naukowym. Omówienie zasad poszukiwania i pozyskiwania najnowszej wiedzy w określonym temacie. Przygotowanie studentów do realizacji pracy dyplomowej magisterskiej.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności wyszukiwania informacji o charakterze technicznym i naukowym. Ogólna wiedza i umiejętności inżynierskie. 

Zakres tematyczny

Student w ramach pracy przejściowej realizuje zadanie wymagające wykorzystanie wiedzy technicznej, organizacyjnej oraz ekonomicznej, niezbędnej do wykonywania zawodu współczesnego magistra inżyniera o specjalności konstruktor-menedżer. Opracowanie tematu może być również wynikiem przeprowadzonych i opisanych badań o charakterze naukowym.

Metody kształcenia

Praca indywidualna nad zadaniem projektowym lub nad opracowaniem na zadany temat. Indywidualne konsultacje wsparte najnowszą literaturą fachową. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie planu i koncepcji realizacji oraz złożenie opracowania zadania w postaci projektu technicznego lub analizy określonego problemu.

Literatura podstawowa

Literaturę należy dobrać zgodnie z przyjętym tematem pracy. Należy zwrócić uwagę na korzystanie z literatury najnowszej, z różnych źródeł, w szczególności czasopisma fachowe, artykuły naukowe.

Literatura uzupełniająca

Brak

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-09-2016 12:15)