SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie połączeń elementów konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie połączeń elementów konstrukcji
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-03_15W_pNadGenBOD5T
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej projektowania połączeń elementów
konstrukcyjnych, w szczególności połączeń śrubowych i spawanych. Przekazanie wiedzy dotyczącej
współcześnie stosowanych algorytmów obliczeniowych, metod badawczych oraz projektowania połączeń z
uwzględnieniem norm PN-EN (Eurokody).

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn, Wytrzymałość materiałów I, Nauka o materiałach I

Zakres tematyczny

Wykład
Rodzaje i zastosowanie połączeń. Technologiczne aspekty projektowania połączeń konstrukcji. Właściwości
połączeń. Dobór materiałów, odkształcenia, pękanie, zmęczenie połączeń. Zalecenia ogólne do
projektowania. Obliczanie połączeń.
Połączenia śrubowe: kryteria oceny i doboru, połączenia śrubowe sprężone i niesprężane, zwykłe i
pasowane, zakładkowe i doczołowe, nośność graniczna połączeń śrubowych, zasady rozmieszczania śrub,
czynniki wpływające na nośność połączeń. Projektowanie połączeń śrubowych z uwzględnieniem norm PN-EN.
Połączenia spawane: klasyfikacja i certyfikacja, zapewnienie jakości w spawalnictwie. Połączenia spawane w
konstrukcjach maszyn i urządzeń, zbiornikach, naczyniach ciśnieniowych i rurociągach. NapręŜenia i
odkształcenia spawalnicze. Kontrola połączeń spawanych. Niezgodności w złączach spawanych według
normy PN-EN.
Projekt
Ćwiczenia projektowe na bazie wykładu i materiałów źródłowych. Wykonanie projektu wybranego połączenia: spawane, śrubowe.

Metody kształcenia

Wykład
Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych. Praca samodzielna studenta z wykorzystaniem
Internetu oraz dostępnej literatury, norm.
Projekt
Omówienie i sprawdzenie ćwiczeń projektowych przewidzianych do realizacji w trakcie semestru. Prezentacja
przez studentów opracowanego projektu. Analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.
W zależności od ćwiczenia samodzielna lub zespołowa realizacja poszczególnych zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie egzaminu końcowego (forma pisemna/ustna).

Projekt: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Literatura podstawowa

  1. Ferenc K., Ferenc J., Konstrukcje spawane. Połączenia. Warszawa WNT, 2009.
  2. Siwek B., Połączenia spawane, zgrzewane, lutowane i klejone. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2002.
  3. Biegus A., Połączenia śrubowe. PWN, Warszawa-Wrocław, 1997.
  4. Łaguna J., Łypacewicz K., Połączenia śrubowe i nitowe. Arkady, Warszawa, 1986.
  5. Normy przedmiotowe

Literatura uzupełniająca

  1. Pr. zbiorowa pod red. M. Dietrycha, Podstawy Konstrukcji Maszyn, T. 1,2,3, Warszawa WNT, 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Malinowski (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 15:02)