SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zagadnienia cieplne i przepływowe w systemach technicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zagadnienia cieplne i przepływowe w systemach technicznych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-07_15P_pNadGenFSSWK
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie specjalistycznej wiedzy  z fizyki technicznej termodynamiki oraz mechaniki płynów - oraz umiejętności obliczeń  relacji pomiędzy wielkościami fizycznymi takimi jak temperatura, ciśnienie, objętość, ilość ciepła itp. w modelowanych procesach rzeczywistych.

Wymagania wstępne

Zaliczone wykłady  z Termodynamiki oraz z Mechaniki Płynów

Zakres tematyczny

Modelowanie przepływów substancji oraz ciepła w urządzeniach technicznych, prawa zachowania energii, zachowania substancji, wzrostu entropii. Modele matematyczne - równania opisujące zjawiska w stanach ustalonych  oraz w stanach  nieustalonych. Przegląd jednowymiarowych modeli w hydraulice oraz przekazywaniu ciepła i substancji. Wielowymiarowe modele pól temperatur, prędkości, ciśnień, obliczanie strumieni ciepła i substancji. Metody numeryczne rozwiązywania równań przewodnictwa. Maszyny i urządzenia do przetwarzania energii.

Podczas ćwiczeń projektowych student zdobędzie ;

umiejętność matematycznego, modelowania i symulacji procesów fizycznych zachodzących w urządzeniach technicznych, w szczególności:

- zastosować równanie zachowania energii D. Bernouliego w hydraulice,

- umieć obliczyć wartości ciśnień i prędkości w wybranych fragmentach systemów przepływowych

- umieć zastosować równania bilansu energii do wyznaczania strumieni energii metodami analitycznymi

- umieć wykorzystać zasadę wzrostu entropii dla oceny kierunku przemian spontanicznych

- umieć obliczyć strumień ciepła i wartości  temperatur w przypadkach przewodzenia, konwekcji, przenikania i promieniowania

- znać zasady wykorzystanie przemian fazowych w przekazywaniu energii

Metody kształcenia

Wykład problemowy

Audytoryjne Ćwiczenia projektowe, wykonanie samodzielnego opracowania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu pisemne w postaci   testu z 5 losowo wybranych zagadnień

Przy ocenianiu pytań z części wykładowej stosuje się następujące wytyczne:

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie rozumie pytania, nie potrafi w sposób prawidłowy udzielić odpowiedzi

Odpowiedzi zawierają tylko informacje podstawowe bez wspomagających schematów, wykresów itp.

Odpowiedzi zawierają informacje przedstawiane podczas zajęć, lecz nie w pełni kompletne lub z nieznacznymi błędami

Odpowiedzi zawierają pełne informacje przedstawiane podczas zajęć oraz własne spostrzeżenie rozpatrywanego problemu

Literatura podstawowa

  1. Szargut  J.– Termodynamika techniczna,PWN,1988
  2. Staniszewski  J.– Przekazywanie ciepła,.WNT,1984
  3. Prosnak W. – Mechanika Płynów.PWN,1982

 

Literatura uzupełniająca

  1. Hobler T. Ruch ciepła i wymienniki, WNT 1978

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Roman Sobczak (ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 17:32)