SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektowaniem inżynierskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektowaniem inżynierskim
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-14_15W_pNadGenAA3QE
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze współczesnymi metodami pracy zespołowej podczas realizacji projektów technicznych

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Metody projektowania, podstawy zarządzania, systemowe podejście do zarządzania projektami, praca zespołowa - role w zespole projektowym, analiza celu projektu - budowa drzewa celów, tablicy celów, systematyka ograniczeń i uwarunkowań, metody pracy kreatywnej "Burza Mózgów" Tablica Morfologiczna, Algorytm Altszulera i inne metody stymulacji kreatywności. Dekompozycja projektu. Planowanie zadań - obrazowanie zależności metodami sieciowymi oraz na wykresach H. Gantta. Macierz zalezności pomiędzy zadaniami (DSM). Zarządzanie kryzysem. Poli-optymalizacja, zarządzanie ryzykiem.

Podczas ćwiczeń zapoznanie się z programem MSProject oraz metoda Prince2 w planowaniu projektu

Metody kształcenia

Wykład, zajęcia projektowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie planu projektu z wykorzystaniem współczesnych narzędzi wspomagania komputerowego

Literatura podstawowa

  1. M. Pawlak , Zarządzanie projektami, 2007Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.
  2. Microsoft Project 2000 Biblia, Elaine Mauriel
  3. MsProject – pomoc programu
  4. Strony www.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Roman Sobczak (ostatnia modyfikacja: 27-09-2016 14:21)