SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Optymalizacja w projektowaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Optymalizacja w projektowaniu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-08_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie  studentów  z  podstawowymi  pojęciami  i  definicjami  z  zakresu  optymalizacji statycznej liniowej oraz nieliniowej,  istota optymalizacji  statycznej,  podstawy  matematyczne  optymalizacji  statycznej.  Przedstawienie  metod  i narzędzi  rozwiązywania  zagadnień optymalizacji  statycznej  ze szczególnym  uwzględnieniem  zastosowań w mechanice i budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna z elementami ruchu prawdopodobieństwa, umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi: arkusze kalkulacyjne, Matlab/Scilab.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Charakterystyka procesów projektowania i konstruowania. Nowoczesne i tradycyjne modele projektowania. Elementy projektowania optymalnego. Formułowanie problemów optymalizacji statycznej. Kryteria optymalizacji. Zmienne projektowe i parametry optymalizacji. Ograniczenia, obszar rozwiązań dopuszczalnych. Wybrane metody rozwiązywania problemów optymalizacji statycznej. Klasyfikacja problemów i metod. Metody graficzne i analityczne. Mnożniki Lagrange'a. Wybrane metody rozwiązywania problemów optymalizacji statycznej. Programowanie liniowe - PL. Programowanie nieliniowe - PN. Metody iteracyjne. Losowe metody poszukiwania rozwiązań optymalnych. Symulacja cyfrowa. Interpretacja wyników optymalizacji. Analiza wrażliwości. Weryfikacja wyników obliczeń.

Tematyka projektów:
Indywidualna  realizacja  projektów  z  wykorzystaniem  metod  optymalizacji  statycznej liniowej i nieliniowej:  optymalizacja procesowa, sterowanie optymalne, sterowanie predykcyjne.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna nad zadaniem projektowym. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średniąarytmetycznąz ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Metody optymalizacji w zadaniach, Mieczysław Brdyś, Andrzej Ruszczyński, Warszawa, WNT, 1985,
  2. Teoria  i  metody  obliczeniowe  optymalizacji,  Władysław  Findeisen,  Jacek  Szymanowski, Andrzej Wierzbicki, Warszawa, PWN, 1980,
  3. Metody rozwiązywania zadań optymalizacji, Jerzy Seidler, Anatol Badach, Włodzimierz Molisz, Warszawa, Podręczniki Akademickie, 1990.
  4. Podstawy optymalizacji konstrukcji, Ostwald Marian, Poznań,  Wydaw. Polit. Poznańskiej, 2005

Literatura uzupełniająca

  1. Aproksymacja stochastyczna: metody optymalizacji  w warunkach losowych, Jacek Koronacki, Warszawa, WNT, 1989

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki (ostatnia modyfikacja: 27-09-2016 08:43)