SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody planowania eksperymentu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody planowania eksperymentu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-05_15W_pNadGen3A61E
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstaw teoretycznych i metod teorii planowania eksperymentu. 

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna, algebra, podstawy statystyki.

Zakres tematyczny

Treść wykładów

Regresja prostoliniowa i krzywoliniowa funkcji jednej zmiennej. Eksperyment czynnikowy całkowity i ułamkowy. Selekcja czynników metodą bilansu losowego. Analiza czynnikowa. Funkcje regresji wielu zmiennych. Plany eksperymentu. Ortogonalność i rotabilność planu. Kryteria optymalności planu. Plany złożone. Wyznaczanie ekstremum funkcji regresji.

Treść ćwiczeń projektowych

Utrwalanie umiejętności praktycznego wykorzystania metod teorii eksperymentu do selekcji czynników i układania planu eksperymentu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem programów komputerowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych oraz pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładu.

Literatura podstawowa

1.      Polański Z., Metodyka badan doświadczalnych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1984.

2.      Godziszewski J., Mania R., Pampuch R., Zasady planowania doświadczeń i opracowywania wyników. Wyd. AGH. Kraków 1982.

3.      Korzyński M., Metodyka eksperymentu: planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. WNT, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

1.      Rafajłowicz E.. Optymalizacja eksperymentu z zastosowaniami w monitorowaniu jakości produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 19:42)