SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria tkankowa i genetyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria tkankowa i genetyczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-05_15L_pNadGenS2N3Q
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna / Elektronika i informatyka w medycynie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania inżynierii tkankowej i genetycznej w rekonstrukcji tkanek i narządów.

Wymagania wstępne

Zalecana jest znajomość biochemii, biologii komórki w zakresie obejmującym poziom studiówT2A pierwszego stopnia

Zakres tematyczny

Cele i założenia inżynierii tkankowej. Kultury komórkowe i tkankowe. Zjawiska na granicy faz materiały podłożowe / środowisko biologiczne (adsorpcja białek, adhezja komórek, degradacja). Metody badań i kontrolowania zjawisk na granicy faz w skali mikro- i nanometrów. Materiały na podłoża dla inżynierii tkankowej. Fizyczna, chemiczna i biologiczna modyfikacja powierzchni materiałów na podłoża. Modelowanie mikrostruktury i właściwości biologicznych materiałów. Wytwarzanie in vivo tkanek i organów. Idea terapii genowej. Enzymy i klonowanie genu. Konstrukcja i analiza rekombinowanego DNA. Analiza i klonowanie eukariotycznego genomowego DNA. Przygotowanie sond DNA i RNA. Detekcja i analiza produktów ekspresji sklonowanych genów.   

Metody kształcenia

1. Metoda podająca - wykład, w oparciu o prezentacje multimedialne w Sali wykładowej

2. Metoda praktyczna - ćwiczenia w  laboratorium - w oparciu o prelekcję prowadzącego i samodzielne wykonywanie zadań przez studenta zgodnie z powierzoną  instrukcją w Sali laboratoryjnej

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: ocena z  kolokwium podsumowujące program przedmiotu i obejmujące konstrukcję prostego schematu eksperymentu w wąskim zakresie problemowym wybranym spośród zagadnień ujętych w programie laboratoriów i wykładów;  Warunkiem zaliczenia laboratorium jest  uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium podsumowującego, które składa się z 3-5 pytań otwartych, ocenę pozytywną stanowi co najmniej 50% z możliwych do uzyskania punków. 

Wykład: Warunkiem zaliczenia wykładu jest pisemny test podsumowujący w formie 10 pytań otwartych. Ocenę pozytywną stanowi co najmniej 60% punków spośród możliwych do  uzyskania.    

Literatura podstawowa

  1. Alberts B. et al. Molecular Biology of the Cell   Academic Press, 1994;
  2. Kłyszejko-Stefanowicz l. , Cytobiochemia  PWN,1995;
  3.  Lanza, R.P., Langner, R., Chick. W.L. Principles of tissue engineering. Academic Press 2000;
  4. Nałęcz, M. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Tom 3: Sztuczne narządy. Akademicka    Oficyna Wydawnicza Exit 2000.

 

Literatura uzupełniająca

1.Brown A. ; Genomy,   PWN 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-09-2016 14:29)