SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-22_15L_pNadGenQGPID
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna / Elektronika i informatyka w medycynie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Główne cele to:

- rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej;
- uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi;
- przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i w konkretnej specjalności;
- rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

- uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+/ B2 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

- nauka i studia w krajach niemieckojęzycznych (strony internetowe uczelni; korespondencja formalna i nieformalna: notatka, e-mail, życiorys, list motywacyjny)

- planowanie i przebieg kariery zawodowej (informacje o zawodach i związanych z nimi kwalifikacjach, umiejętnościach i cechach osobowości; możliwości zatrudnienia, rozmowa kwalifikacyjna)

- materiały, ich właściwości i zastosowanie

- terminologia naukowa

- konferencje i spotkania służbowe- postęp cywilizacyjny i rozwój techniki

- komputer i Internet

- badania naukowe i rozwój technologii

Szczególny nacisk położony jest na słownictwo specjalistyczne.

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka angielskiego lub niemieckiego z podejściem komunikacyjnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na wszystkich zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Literatura podstawowa

1. A. Köker, Ch. Lemcke, L. Rohrmann, P. Rausch, T. Scherling, R. Sonntag, Berliner Platz 3, Deutsch im Alltag für Erwachsene, Zertifikatsband, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2004

2. Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, München 1999

3. J. Schumann, Mittelstufe Deutsch, Verlag für Deutsch, Wydawnictwo "REA", Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca

 

1. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995

2. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001

3. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996

4. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984

5. I. Graham, Abenteuer Technik, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2010

6. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999

7. M. Perlmann-Balme, S. Schwalb, D. Weers, em Brückenkurs, Max Hueber Verlag, Ismaning 2000

8. M. Perlmann-Balme, S. Schwalb, D. Weers, em Abschlusskurs, Max Hueber Verlag, Ismaning 2000

9. M. Perlmann-Balme, S. Schwalb, em Hauptkurs, Max Hueber Verlag, Ismaning 2000

10. Czasopisma niemieckojęzyczne, prospekty, katalogi, także publikowane w Internecie

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 22:52)