SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Telematyka medyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Telematyka medyczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-03_15L_pNadGenJMACX
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna / Elektronika i informatyka w medycynie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Emil Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania systemów teleinformatycznych,
- zapoznanie studentów ze standardami i metodami wymiany danych medycznych,
- ukształtowanie wśród studentów podstawowych umiejętności w zakresie użytkowania systemów teleinformatycznych w zastosowaniach medycznych.

Wymagania wstępne

 • ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw technologii informacyjnej,
 • zna i rozumie funkcjonowanie podstawowych mechanizmów wymiany i przechowywania informacji w służbie zdrowia,
 • potrafi opracować prostą dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotowad tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.

Zakres tematyczny

Sieci teleinformatyczne – przewodowe i bezprzewodowe. Podstawy techniczne Internetu. Technologie i protokoły sieciowe – podstawowe definicje i terminy. Charakterystyka danych medycznych. Metody wymiany danych w medycynie – specyfikacja wymagao i ograniczeo. Charakterystyka metod przygotowania danych medycznych do wymiany (metody konwersji, kompresji i prezentacji tekstu, sygnałów, obrazów, dźwięku i filmów). Standardy wymiany danych tekstowych (HL7) i obrazowych (DICOM). Integracja systemów i sieci w medycynie. Zapewnianie jakości i bezpieczeostwa danych i usług. Techniczne aspekty telediagnostyki. Wideokonferencje. Wyszukiwanie danych multimedialnych na podstawie ich treści. Systemy zdalnej akwizycji danych medycznych i metody automatycznej diagnostyki (np. tele-EKG, nawigacja dla osób niewidomych).

Metody kształcenia

 • wykład konwencjonalny,
 • ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

- egzamin pisemny (testy wielokrotnego wyboru) i ustny

- laboratorium - zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych

Literatura podstawowa

 1. Kącki E., Kulikowski J.L., Nowakowski A., Waniewski E. (red.): Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia Tom 7, Exit, 2003.
 2. Martyniak J. (red.): Podstawy informatyki i z elementami telemedycyny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków, 2005.
 3. Rotman-Konieczna I. (red): Elementy informatyki medycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielooskiego, Kraków 2011.
 4. Rudowski R. (red.): Informatyka medyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Zajdel R., Kęcki E., Szczepaniak P., Kurzyoski M.: Kompendium informatyki medycznej, AlfaMedica Press, 2003
 2. Piętka E.: Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Emil Michta, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 19:21)