SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria współbieżna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria współbieżna
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-02_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wytworzeniu u studentów umiejętności pracy w multidyscyplinarnym zespole, systemowym rozwiązywaniu problemów, świadomości ról w pracy zespołowej

Wymagania wstępne

brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

Wymagania współczesnego rynku od produktów i producentów. Innowatyka i szybkość adaptacji  jako narzędzia  konkurowania, znaczenie pracy zespołowej, budowa zespołu, rola przywódcy, sprawność komunikowania, projektowanie holistyczne cyklu życia produktu, optymalizacja wielokryterialna, zarządzanie konfliktem, Rapid Prototyping, zasady rozwoju zrównoważonego ( sustain development), CAM. CIM, komputerowe platformy komunikacji w procesie projektowania, bazy wiedzy, zarządzanie wiedzą, zarządzanie konfliktem, zarządzanie ryzykiem, techniki komunikowania się w zespole  

Metody kształcenia

Wykład problemowy. Zajęcia projektowe w grupie – zespołowe rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych na wybranym przykładzie 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu pisemne  testu z 5 zagadnień.  Z projektu zaliczenie na podstawie prezentacji samodzielnie wykonanego opracowania na zadany temat.

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie rozumie pytania, nie potrafi w sposób prawidłowy udzielić odpowiedzi

Odpowiedzi zawierają tylko informacje podstawowe bez wspomagających schematów, wykresów itp.

Odpowiedzi zawierają informacje przedstawiane podczas zajęć, lecz nie w pełni kompletne lub z nieznacznymi błędami

Odpowiedzi zawierają pełne informacje przedstawiane podczas zajęć oraz własne spostrzeżenie rozpatrywanego problemu

Literatura podstawowa

  1. www.mit.edu OCW – otwarte zasoby  internetu
  2. C. Cempel – Teoria i inżynieria systemów – Politechnik Poznań, www – otwarte zasoby  internetu

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Roman Sobczak (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 13:36)