SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-04_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania części maszyn z tworzyw sztucznych.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Podstawy konstrukcji maszyn

Zakres tematyczny

Wykład: Tworzywa sztuczne jako materiał konstrukcyjny. Modyfikowanie właściwości tworzyw sztucznych. Technologiczność konstrukcji w związku ze stosowaną technologią wytwarzania. Połączenia tworzyw sztucznych z metalami. Projektowanie korpusów i zbiorników, dźwigni i wsporników, kół zębatych, pasowych, jezdnych, itp., elementów łożysk, sprzęgieł, zderzaków i tłumików. Elementy konstrukcyjne z tworzyw wzmocnionych, konstrukcje hybrydowe, warstwowe i inne. Ograniczenia wynikające z przetwórstwa wyrobów z tworzyw sztucznych.

Projekt: Opracowanie projektu podzespołu lub części maszyn z tworzyw sztucznych według zadania.

Metody kształcenia

Wykłady - z wykorzystaniem środków audiowizualnych; projekt - praca z książkami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena z egzaminu - według następujących wytycznych:

 • Na ocenę 5 - odpowiedzi zawierają pełne informacje przedstawiane podczas zajęć oraz własne spostrzeżenie rozpatrywanego problemu,
 • Na ocenę 4 - odpowiedzi zawierają informacje przedstawiane podczas zajęć, lecz nie w pełni kompletne lub z nieznacznymi błędami,
 • Na ocenę 3 - odpowiedzi zawierają tylko informacje podstawowe bez wspomagających schematów, wykresów, itp.,
 • Na ocenę 2 - student nie rozumie pytania, nie potrafi w sposób prawidłowy udzielić odpowiedzi.

Projekt: ocena jest określona na podstawie opracowanego projektu podzespołu lub części maszyny z tworzyw sztucznych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Saechtling H. – Tworzywa sztuczne. Poradnik. WNT, Warszawa 2000.
 2. Łączyński B. – Niemetalowe elementy maszyn. WNT, Warszawa 1988.
 3. Ziemiański K. – Zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie maszyn. OWPW, Wrocław 1995.
 4. Dobrzański L. A. – Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2003.
 5. Szlezyngier W. – Tworzywa sztuczne, T. 2. OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996.
 6. Ozimina D., Madej M., Wdowin A.: Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe, Kielce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2006.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 11:39)