SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - inżynierskie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe - inżynierskie I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-48_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez  studenta umiejętności świadomego kierowania swoją karierą zawodową, świadomy wybór tematyki pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji na poziomie podstawowym.

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu studenci będą uczestniczyli w seminariach, których zadaniem jest zdobycie umiejętności jasnego formułowania problemów technicznych oraz metodyki ich rozwiązywania. Problemy formułowane i rozwiązywane przez studentów podczas seminarium będą dotyczyły wybranych zagadnień z obszaru inżynierii produkcji. Koncepcji pracy dyplomowej. Doboru materiałów źródłowych.

Metody kształcenia

Seminarium + praca własna w oparciu o zasoby biblioteczne i Internetu. Cykliczne spotkania studentów z opiekunem specjalności i potencjalnymi promotorami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniana jest praca i aktywność studenta na seminariach dyplomowych (K_U01, K_U02).

Literatura podstawowa

  1. Rozpondek M., Wyciślik A.: Seminarium dyplomowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
  2. Rozpondek M., Wyciślik A.: Poradnik dyplomanta i absolwenta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
  3. Literatura zgodna ze specjalnością.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 12:24)