SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - inżynierskie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe - inżynierskie II
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-49_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studenta umiejętności pozyskiwania informacji z literatury naukowej i elektronicznych baz danych, z  uwzględnieniem krajowych i obcojęzycznych źródeł (podręczniki i czasopisma naukowe) dotyczących podjętego tematu pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe – inżynierskie I, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Podstawy metrologii

Zakres tematyczny

Przedmiotem analiz i kompilacji są teksty opracowań naukowych związanych z podjętym tematem pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

W ramach przedmiotu, studenci podczas indywidualnych dyskusji z promotorem nabywają umiejętności jasnego formułowania wybranych problemów technicznych i związanych z inżynierią jakości, zgodnych z tematyką pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniane jest opracowanie części literaturowej pracy dyplomowej (K_U01, K_U05)

Literatura podstawowa

Zgodna z podjętym tematem pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 12:30)