SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - inżynierskie III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe - inżynierskie III
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-50_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem seminarium jest rozwiązywanie zagadnień problemowych dotyczących pracy dyplomowej  i przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej inżynierskiej.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe inżynierskie II

Zakres tematyczny

Zakres dyskusji seminaryjnych dotyczy szeroko pojętej problematyki inżynierii jakości. Metody opracowania i prezentowania wyników. Wymagania dotyczące pracy dyplomowej. Konsultacje merytoryczne. Analiza tekstu polskojęzycznego z uwzględnieniem problematyki plagiatu, przedmiotem analizy mogą być też raporty z badań własnych studenta. Przygotowanie multimedialnej prezentacji pracy dyplomowej, referowanie części własnej pracy. Kryteria oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Metody kształcenia

Seminarium, na którym studenci w ramach wystąpienia  referują z wykorzystaniem środków multimedialnych fragmenty tekstu raportującego stan wiedzy w zakresie problematyki pracy dyplomowej lub jej metodykę i wyniki badań.

W każdym przypadku moderatorem jest prowadzący, a w dyskusji biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Zgodna z podjętym tematem pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 12:36)