SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Telekonsultacje i telekonferencje medyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Telekonsultacje i telekonferencje medyczne
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-EiIwM-D-19_15W_pNadGenIOWCJ
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna / Elektronika i informatyka w medycynie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Emil Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z podstawami realizacji usług telemedycznych z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych,
 • zapoznanie studentów z infrastrukturą sprzętową i programową niezbędną do zestawiania tele- i wdeokonferencji,
 • ukształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie użytkowania narzędzi teleinformatycznych w zastosowaniach telemedycznych.

Wymagania wstępne

- ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw technologii informacyjnej i telematyki,
- zna i rozumie funkcjonowanie podstawowych usług medycznych,
- potrafi opracować prostą dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.

Zakres tematyczny

Technologie informatyczne i Internet w usługach telemedycznych. Technologie mobilne w usługach telemedycznych. Wprowadzenie do multimediów. Multimedialne aplikacje sieciowe. Strumieniowa transmisja zapisanego dźwięku i obrazu. Standardy tekstowych i obrazowych danych medycznych. Telekonferencje audio. Telekonferencje wideo. Wideokonferencje. Wideokonferencje IP. Systemy wideokonferencyjne HD. PC jako terminal wideokonferencyjny. Wideokamery dla HD. Portal telemedyczny. Struktura i funkcjonowanie portalu. Dostępne usługi. Usługa telekonsultacji i usługa teleedukacji. Przykładowe realizacje telekonsultacji, Telei wideokonferencji.

Metody kształcenia

- wykład konwencjonalny,
- ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • dwa kolokwia (testy wielokrotnego wyboru),
 • zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura podstawowa

 1. Cieciury M., Olchowik W.: Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych. Wydawnictwo Wizja Press IT, Warszawa 2009.
 2. Martyniak J. (red.): Podstawy informatyki z elementami telemedycyny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005.
 3. Kurose J.F., Rose K.W.: Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion, Gliwice, 2006.
 4. Norris M.: Teleinformatyka. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa, 2002.
 5. Vademecum Teleinformatyka. IDG Poland, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Rudowski R. (red.): Informatyka medyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 2. Zajdel R., Kęcki E., Szczepaniak P., Kurzyński M.: Kompendium informatyki medycznej, AlfaMedica Press, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Emil Michta, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 11:19)