SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-60_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy z zakresu zarządzania oraz umiejętności sterowania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

WYKŁAD: Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania (przedsiębiorstwo, struktura organizacyjna, rodzaje strategii przedsiębiorstwa, planowanie i podejmowanie decyzji). Koncepcja zarządzania przez jakość (TQM). Ekonomika jakości (rodzaje i struktura kosztów jakości, rachunek korzyści i kosztów jakości). System zarządzania jakością ISO 9001 (zzasady, wymagania, dokumenty, audyt, certyfikacja, przyczyny niewłaściwego działania systemu). ISO 13485- System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Narzędzia i metody identyfikacji i analizy problemów (histogram, metoda Pareto, karta kontrolna, burza mózgów). Narzędzia i metody projektowania produktów i procesów (metoda QFD, FMEA, wykres kompetencji). Zaawansowane narzędzia i metody (Lean management, Kaizen, Total Productive Maintanance, Just in Time, Kanban). Techniki prezentacji.
LABORATORIUM: W interaktywnych zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się w praktyce z technikami kontroli jakości poprzez obserwację i analizę procesu produkcyjnego w firmach VOIT Polska, Aesculap Chifa, zajęcia te obejmują 4 h laboratoryjne. Następnie prowadzone są interaktywne zajęcia w trakcie których w praktyce wykorzystuje się wiedzę zdobytą podczas wykładu. Studenci projektują proces produkcji i zarządzania jakością danego wyrobu w oparciu znajomość norm i technik sterowania jakością. Na ostatnich zajęciach studenci prezentują zaprojektowany proces.

Metody kształcenia

Realizacja modułu odbywa się poprzez realizację wykładów, w tym: 5 informacyjnych (dotyczących podstawowych pojęć i mechanizmów zarządzania i jakości), 5 multimedialnych (wykorzystując metody eksponujące- materiały filmowe ilustrujące różne aspekty kontroli jakości i techniki prezentacji), 5 konwersatoryjnych podsumowujących przekazaną wiedzę i rozważania problemowe. Praktyczne przekazanie wiedzy odbywa się podczas realizacji zajęć laboratoryjnych, z których: 2 odbywają się na terenie firm współpracujących (VOIT i Aesculap Chifa), 3 prowadzone są z użyciem metod eksponujących, pozostałe zajęcia dotyczą praktycznego wykorzystania podstawowych narzędzi inżynierii oraz prezentacji wyników.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego kolokwium.

Laboratorium: ocena z projektu jest określana na podstawie oceny trafności doboru użytych technik i metod oraz jakości wykonania projektu.

Literatura podstawowa

1. Wawak S.: Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
2. Liker J. K.: Droga Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2004.
3. Czarnecki L.: Biznes po prostu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, 2011.
4. Gallo C.: Steve Jobs – Sztuka prezentacji, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Cialdini R.B.: Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
3. Drucker P.F.: Menedżer skuteczny, audiobook, MT Biznes 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 21:05)