SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria rehabilitacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria rehabilitacji
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-57_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami inżynierii rehabilitacji w zakresie konstruowania aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego podstawowych metod rehabilitacji.

Wymagania wstępne

Propedeutyka nauk medycznych, zarys fizjologii i anatomii, fizyka, mechanika i wytrzymałość, podstawy elektroniki i elektrotechniki, wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie, biomechanika inżynierska, sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych, elektroniczna aparatura medyczna.

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do inżynierii rehabilitacji, historia rehabilitacji, podstawowe definicje, zaopatrzenie ortotyczne, fazy procesu rehabilitacji. rola inżynierii rehabilitacyjnej, protezy kończyn górnych, protezy dłoni, protezy przedramienia, protezy kończyn dolnych, kinematyka chodu, lokomocja, protezowanie kończyn dolnych, protezy stopy, protezy dynamiczne stopy, protezy podudzia, protezy uda, protezy biodrowe, zaopatrzenie ortotyczne kończyn dolnych, ortozy kończyny dolnej, ortozy stopy, ortozy kolana, ortozy stawu, biodrowego, funkcjonalna stymulacja kończyn dolnych, funkcjonalna stymulacja elektryczna, zaopatrzenie ortotyczne kończyn górnych, ortozy kończyny górnej, zaopatrzenie ortotyczne tułowia, ortozy kręgosłupa, sprzęt pomocniczy, sprzęt pionizująco – stabilizujący, pionizator. Parapadium,  sensoryka w urządzeniach do rehabilitacji, urządzenia rehabilitacyjne, pomiary napięcia mięśni, pomiary wielkości nieelektrycznych w diagnostyce medycznej, sensory w nowoczesnych protezach i ortezach, nowoczesne rozwiązania inteligentnych urządzeń rehabilitacyjnych.

Projekt: Wprowadzenie do inżynierii rehabilitacji, analiza metod i technik rehabilitacji wybranych schorzeń narządów ruchu, zasady planowania procesu rehabilitacji, konsultacje medyczne, projekt koncepcyjny urządzenia mechatronicznego wspomagającego proces rehabilitacji wybranego schorzenia, ocena rozwiązania pod kątem skuteczności procesu rehabilitacji, możliwości techniczne wykonania urządzenia, warunki i przepisy dotyczące wytwarzania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, projekt układu sterowania urządzenia, wybór elementów wykonawczych i czujników, przygotowanie dokumentacji technicznej, rysunek złożeniowy urządzenia, rysunki wykonawcze, algorytmy sterowania, ocena projektów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda projektu, dyskusja, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego  w formie pisemnej.

Projekt: zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. Realizacja indywidualnego projektu w grupach 1-2 osobowych
2. Złożenie raportów wg ustalonych punktów harmonogramu realizacji projektu
3. Przedstawienie prezentacji
4. Złożenie końcowej dokumentacji projektu 

Ostateczna ocena na ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1.      Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacji, Tom 5.

2.      T. Bober, J. Zawadzki, Biomechanika układu ruchu człowieka.

3.      C. Ross Ethier, Craig A. Simmons, Introductory Biomechanics.

4.      Romuald Będziński, Biomechanika Inżynierska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997

5.      Poradnik rehabilitanta.Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

6.      B. Kolster, G. Ebelt-Paprotny Poradnik fizjoterapeuty, Osolineum, 1996

7.      Borkowska M. (red): ABC rehabilitacji dzieci. Najczęstsze schorzenia narządu ruchu. Wyd. Pelikan, Warszawa 1989.

8.      Bruhl W. : Zarys reumatologii. PZWL, Warszawa 1987.

9.      Dega., Senger A.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca

1.           Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 1993

2.           Dziak A.: Ćwiczenia usprawniające w uszkodzeniach kości i stawów. PZWL, Warszawa 1990

3.           Encyklopedyczny Słownik Rehabilitacji, 1986

4.           Grochmal S., Zielińska- Chrzanowska S.: Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego.

5.           PZWL, Warszawa 1986

6.           Hulek A. (red.): Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie. PZWL, Warszawa 1986

7.           Kaliszewski J.: Rehabilitacja w klinice chorób wewnętrznych.PZWL, Warszawa 1974

8.           KiwerskiJ., Kowalski M., Krasuski M.: Schorzenia i urazy kręgosłupa. PZWL, Warszawa 1997

9.           Kuch J.: Rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1989

10.        Larkowa H.: Człowiek niepełnosprawny – problemy psychologiczne. PWN, Warszawa 1987

11.         Larkowa H.: Postawy otoczenia wobec osób niepełnosprawnych. PZWL, Warszawa 1970

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 12:48)