SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium specjalistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium specjalistyczne
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-61_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
  • dr inż. Agnieszka Kierzkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności w zakresie prawidłowego przygotowania merytorycznego i edytorskiego pracy dyplomowej

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z realizacją pracy dyplomowej. Przedstawione są techniki przygotowania pracy, sposobów analizy literaturowej, metody zbierania i analizy danych, prezentacji i weryfikacji wyników. Przedstawiane są narzędzia wspomagające przygotowywanie tekstu pracy. Studenci prezentują wyniki i stopień zaawansowania pracy.

Metody kształcenia

Spotkania seminaryjne z promotorem związane z obszarem dyplomowania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena stopnia użycia wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów do realizacji pracy inżynierskiej.

Literatura podstawowa

Literatura wskazana przez promotora, dostosowana do tematu realizowanej przez studenta pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Literatura wskazana przez promotora, dostosowana do tematu realizowanej przez studenta pracy dyplomowej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Romuald Będziński (ostatnia modyfikacja: 29-09-2016 12:22)