SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-64_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 15
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr inż. Agnieszka Kierzkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem jest przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze projektowo-badawczym, zdobycie umiejętności systematycznej pracy nad obranym zagadnieniem, planowania oraz wyboru sposobu realizacji przy użyciu dostępnej aparatury badawczej oraz specjalistycznego oprogramowania, a także doskonalenie kompetencji redagowania tekstu pracy dyplomowej, sporządzania dokumentacji technicznych, planów, szkiców i prezentacji wyników prowadzonych analiz w postaci wykresów i tabel.

Wymagania wstępne

Ukończenie kursów z wszystkich modułów zawartych w programie kształcenia.

Zakres tematyczny

W ramach projektu studenci realizują pracę na wybrany temat. Sporządzają dokumentację w formacie określonym przez Dziekana Wydziału Mechanicznego. Studenci wybierają tematy z różnych działów Inżynierii biomedycznej o charakterze empirycznym lub projektowym, jak również realizują zagadnienia wynikające ze współpracy z przemysłem, które w późniejszym etapie mogą zostać wdrożone w procesie technologicznym.

Metody kształcenia

Praca samodzielna wykonywana pod kierunkiem promotora z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej oraz oprogramowania inżynierskiego. Analiza literaturowa zagadnienia na podstawie zgromadzonych i udostępnionych przez Uniwersytet Zielonogórski księgozbiorów, czasopism naukowych, skryptów oraz dokumentacji technicznych uzyskanych od przedstawicieli zakładów przemysłowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny przy jednoczesnym wydaniu pozytywnej opinii przez promotora i recenzenta oraz dopuszczeniu do obrony. Zaakceptowanie formy pracy zredagowanej wg zasad określonych na wydziale.

Literatura podstawowa

1. Literatura wskazana przez promotora, dostosowana do tematu realizowanej przez studenta pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

1. Literatura wskazana przez promotora, dostosowana do tematu realizowanej przez studenta pracy dyplomowej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Romuald Będziński (ostatnia modyfikacja: 29-09-2016 12:16)