SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład fakultatywny VI w języku angielskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład fakultatywny VI w języku angielskim
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-24_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Josef Basl
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z stosowanymi technologiami informacyjnymi w inżynierii produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych trendów aplikacyjnych w tym obszarze.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego (angielski).

Zakres tematyczny

Charakterystyka i przegląd informacyjnych technologii (IT) w zagadnieniach inżynierii produkcji. Informatyczne systemy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozwój systemów informacyjnych. Procesowe ujęcie systemów informacyjnych. Wdrażanie informacyjnych technologii w przedsiębiorstwach. Innowacje w IT systemach. Zastosowanie TOC (Theory of Constraints) w informacyjnych technologiach. Nowe trendy: Lean & Green IT. Ocena efektywności systemów IT.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem wideoprojektora.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - praca w formie pisemnej realizowana na koniec semestru związana ze zdefiniowaniem problemu tez i hipotez badawczych oraz odpowiedniego doboru metod badawczych.

Literatura podstawowa

  1. Bell, S., Orzen. M.(2010): Lean IT, Enabling and Sustaining Your Lean Transformation, Productivity Press, ISBN978-1-4398-1757-5. Shingo Prize Research Award 2011
  2. Bell,, S. (2006): Lean Enterprise Systems, Using IT for Continuous Improvement, John R. Wiley, ISBN 978-0-471-67784-0.
  3. Williams H., Duray R. (2013), Making IT Lean. Applying Lean Practices to the Work of IT, CRC Press, ISBN 978-1-4398-7603-9
  4. Mauyra A. (2012), Running Lean. Iterate from plan A to a plan that works, O'Reily Media, ISBN: 978-1-449-30517-8
  5. current articles - related to the subject area.

Literatura uzupełniająca

  1. current articles - related to the subject area.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-02-2017 13:51)