SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia robót remontowych i modernizacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia robót remontowych i modernizacyjnych
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-TRRM-S16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student powinien umieć zdiagnozować stan techniczny budynku i zaproponować sposób jego poprawy

Wymagania wstępne

Technologiie wykonywanie robót budowlanych - kubaturowych i wykończeniowych, znajomość budownictwa ogólnego

Zakres tematyczny

Kryteria trwałości elementów i obiektów. Diagnostyka i przyczyny powstawania uszkodzeń.

Zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe– zasady ustalania.

Rodzaje uszkodzeń obiektów i przyczyny ich powstawania. Książki obiektów i zasady ich prowadzenia. Planowanie i przygotowanie prac remontowych. Organizacja i realizacja napraw. Podstawowe pojęcia z zakresu prac remontowych. Objawy uszkodzeń (zarysowania, pęknięcia, przemieszczenia itp.) Przyczyny i rodzaje uszkodzeń obiektów budowlanych. Uszkodzenia (oraz ich usuwanie) wywołane pracą podłoża budowlanego. Technologia wzmacniania gruntów. Technologia napraw i wzmocnień konstrukcji fundamentowych . Technologia naprawy i wykonania w istniejących budynkach nowych

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Prezentacje wyników pracy studentów w terennir, dyskusja problemowa

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 18
Łącznie 30 27
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

1. Małyszko L., Orłowicz R., Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawyWydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2000

2.Praca zbiorowa pod kierunkiem Leonarda Runkiewicza, Błędy i uszkodzeniabudowlane oraz ich usuwanie, Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA.

3.Masłowski E., Spiżewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady,Warszawa 2002

4.Praca zbiorowa pod redakcją J. Ważnego i J. Karysia, Ochrona budynków przedkorozją biologiczną, Arkady, Warszawa 2001

5.Linczowski Cz., Naprawy, remonty i modernizacje budynków, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1997

6.Łempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1972

7.Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Arkady,Warszawa 1985

8.Runkiewicz L., Raport o awariach i katastrofach konstrukcji budowlanych. ITB,Warszawa 1994

9.Kobiak J., Błędy w konstrukcjach w żelbetowych, Arkady, Warszawa 1971

10.Thierry J., Zalewski S., Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady,Warszawa 1982.

Literatura uzupełniająca

1. Michalak H., Pyrak S., Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie Arkady,Warszawa 2000

2.Romanowski J., Nadproża : projektowanie i obliczenia, WACETOB Sp. z o.o.,Warszawa 2001

3.Rossiński B., Błędy w rozwiązaniach geotechnicznych. Wydawnictwa geologiczne,Warszawa 1978

4.Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowanych,Arkady, Warszawa 1982

5. Czasopisma: Izolacje, Murator,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Misztal (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 10:06)