SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wzmocnienia podłoza i fundamentów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wzmocnienia podłoza i fundamentów
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-WPF-S16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z metodami wzmacniania podłoża gruntowego i wzmacniania fundamentów budynków.

Wymagania wstępne

Wytrzymałość materiałów, Mechanika gruntów, Fundamentowanie, Podstawy konstrukcji żelbetowych.

Zakres tematyczny

Opracowanie harmonogramu prac projektowych. Opracowanie wyników badań podłoża gruntowego oraz diagnozowanie zachowania gruntów słabych i silnie odkształcalnych. Wybór koncepcji wzmocnienia podłoża i fundamentów. Projekt wzmocnienia podłoża i fundamentów budynku – zadanie zespołowe.

Metody kształcenia

Projekt - praca indywidualna nad fragmentem projektu i praca w grupie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest terminowe oddanie wcześniej konsultowanego i zatwierdzanego projektu oraz pisemnego sprawdzianu z zakresu projektu.

Kryteria oceny sprawdzianu pisemnego:

91-100% poprawnych odpowiedzi ocena 5,0

81-90 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,5

71-80 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,0

61-70 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,5

51-60 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,0

0-50 % poprawnych odpowiedzi ocena 2,0

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 21
Łącznie 30 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

1. Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2000.

2. Pisarczyk St.: Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego, Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa 2005.

3. Runkiewicz L. i inni: Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, Wyd. Informacji Zawodowej WEKA, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Das B.M.: Principles of foundation engineering, PWS Engineering, Boston 1984.

2. Das B.M.: Principles of geotechnical engineering, PWS-KENT Publ. Comp. Boston 1985.

3. Jarominiak A.: Lekkie konstrukcje oporowe, WKiŁ, Warszawa 1982.

4. Sawicki A., Leśniewska D.: Grunt zbrojony. Teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa 1993.

5. PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, PKN, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-09-2016 13:57)