SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pomiary geodezyjne w praktyce inzynierskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pomiary geodezyjne w praktyce inzynierskiej
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDD-PG..-S16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwiązywanie zadań praktycznych z zakresu geodezji inżynieryjnej.

Wymagania wstępne

Podstawy matematyki, analizy matematycznej i statystyki, podstawy geodezji i kartografii, podstawy programowania i obługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Zakres tematyczny

Laboratorium

  1. Identyfikacja w terenie punktów państwowej sieci wysokościowej i wykorzystanie tych punktów w pomiarach ciągu niwelacyjnego w celu określenia wysokości punktu węzłowego. ( Teoria, pomiary terenowe, analiza i opracowanie wyników tych pomiarów włącznie z analizą dokładności).
  2. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjno–kontrolne:
  • Pomiar odchyleń powierzchni od płaskości i poziomu (Teoria, pomiar terenowy, opracowanie wyników tych pomiarów w wariantach wyznaczenia odchyłek badanej powierzchni względem: punktu o minimalnej wysokości, wysokości średniej, płaszczyzny wpasowanej do punktów pomiarowych).
  • Pomiar odchyleń powierzchni od płaskości i pozycji pionowej ( Teoria, pomiar terenowy, opracowanie wyników tych pomiarów w celu wyznaczenia odchyłek badanej powierzchni względem płaszczyzny wpasowanej do punktów pomiarowych).

Metody kształcenia

Laboratorium - podstawy teoretyczne opracowywanych zagadnień, pomiary terenowe, opracowanie wyników pomiarów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie przewidzianych prac pomiarowych i obliczeniowych oraz przedstawienie w formie sprawozdania opracowania wyników tych pomiarów osobno dla każdego zagadnienia.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 15
Łącznie 30 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

  1. Józef Gil, Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005
  2. Edward Osada, Geodezja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002

Literatura uzupełniająca

  1. Praca zbiorowa, Geodezja inżynieryjna t. I i II,PPWK, Warszawa 1979-1980

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-08-2016 17:13)