SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki CAx w inżynierii produkcji I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki CAx w inżynierii produkcji I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-11_15genGMM
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: doboru narzędzi CAx do określonego problemu z zakresu inżynierii jakości, opanowanie i analizowanie stosowanych tolerancji na modelach 3D, zastosowania systemów CAQ w rozważaniach inżynierskich.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: technologie informacyjne, ZSJ, TQM.

Zakres tematyczny

Wykład:

Wykorzystanie systemów CAx w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie do systemów modelowania CAD 3D – system Catia zastosowanie, podstawowe nastawy, widoki modeli, geometryczne i wymiarowe wiązania szkicu. Metody modelowania bryłowego, powierzchniowego i hybrydowego. Modelowanie elementów cienkościennych i techniki montażu zespołów części maszyn. Wirtualna rzeczywistość w ujęciu inżynierskim. Techniki CAx w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Projektowanie odwrotne.

Laboratorium

Zapoznanie z systemem CATIA, modelowanie bryłowe, powierzchniowe, hybrydowe

Projekt:

Przedstawienie studentom zasad efektywnego stosowania systemów CAx w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie związanym z programem Catia. Przedstawienie etapów i analiz realizowanego projektu integrującego rozwój produktu z fazami jego rozwoju procesu wytwarzania. Prezentacja i ocena wybranego wyrobu produkcyjnego z pełną analizą konstrukcyjno- technologiczno- produkcyjną.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Laboratorium i projekt - zajęcia z wykorzystaniem komputerów i systemu Catia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującą weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W09, K_W15, K_W19).

Laboratorium

Ocena na podstawie wykonanych zadań (K_U01, K_U03)

Projekt: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych (K_U01, K_U03 oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania z realizacji projektu (K_K03, K_K06).

Ocena końcowa z przedmiotu:

na podstawie średniej z ocen uzyskanych z wykładu, laboratorium i projektu

Literatura podstawowa

  1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji, WNT, W-wa 2000.

  2. Lisowski E., Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

  3. Wełyczko A. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005

  4. Ratajczyk E., Współrzędnościowa technika pomiarowa. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2005.

  5. Dokumentacja źródłowa systemu CATIA.

Literatura uzupełniająca

  1. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT. Warszawa 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 16:31)