SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Planowanie i zarządzanie produkcją - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Planowanie i zarządzanie produkcją
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-21_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Roman Kielec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ukształtowanie umiejętności w zakresie rozwiązywania, diagnozowania i rozpoznawania problemów z zakresu planowania zarządzania produkcją (metodyka organizacji i zarządzania) oraz nabycie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości osobowej. Pozyskanie wiedzy niezbędnej do zarządzania, kierowania przedsiębiorstwem oraz procesami produkcyjnymi. Umiejętność założenia własnej działalności i konkurencyjnego jej prowadzenia. Pozyskiwanie funduszy na innowacyjną działalność produkcyjną oraz transfer technologii.

Wymagania wstępne

Organizacja systemów produkcyjnych, Zarządzanie projektem i innowacjami

Zakres tematyczny

Wykład

Metody i techniki organizacji i zarządzania – zagadnienia terminologiczne. Pojęcie i klasyfikacje problemów organizacji i zarządzania. Cykl rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania. Metody diagnostyczne - analiza SWOT , obserwacja bezpośrednia (ciągła i migawkowa), analiza dokumentacji  i fotografia dnia roboczego w diagnozie organizacyjnej. Metody heurystyczne - sesja pomysłowości A. Osborna (burza mózgów) i jej odmiany oraz synektyka W.Gordona i jej odmiany. Metody projektowania i wdrażania zmian w organizacji i systemie zarządzania -diagram Ishikawy ,histogram i metoda ABC (Pareto-Lorenzo). Budowanie zespołów roboczych. Pozyskiwanie funduszy na rozwój własnej działalności. Jak poszukiwać i wdrażać innowacyjną technologię.

Projekt

Wdrażanie produktu na wybranym przykładzie przemysłowym wykorzystując metodykę rozwiązywania problemów jej organizacji i zarządzania.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Projekt: praca zespołowa, burza mózgów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Zaliczenie projektu uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny ze zrealizowanych projektów. Kryteria oceny projektów obejmują elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji scharakteryzowane w efektach kształcenia.

Literatura podstawowa

  1. R. Kielec Metoda planowania procesów projektowo-konstrukcyjnych z wykorzystaniem sprzężeń zwrotnych. Rozprawa doktorska. Uniwersytet zielonogórski 2003.
  2. J. Matuszek, Inżynieria produkcji, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000,
  3. Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania ,PWN, 2002
  4. W. Błaszczyk ,Metody organizacji i zarządzania .Kształtowanie relacji organizacyjnych , PWN, 2005

Literatura uzupełniająca

  1. A. Kosturbiec, Harmonogramowanie projektów, przegląd modeli, Gdańsk 2003.
  2. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, 1999
  3. K. Obłój , Strategia sukcesu firmy,PWE,2000
  4. J.Supernat, Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław , 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Roman Kielec, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-09-2016 20:34)