SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-22_15L_pNadGen1LXIZ
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Rachunek prawdopodobieństwa, Podstawy informatyki, Organizacja systemów produkcyjnych.

Zakres tematyczny

Wykład

Zagadnienia podstawowe dotyczące konwencjonalnych i elastycznych systemów produkcyjnych. Model, modelowanie i symulacja, narzędzia symulacyjne - przegląd. Zagadnienia programowania matematycznego w modelowaniu. Metody opisu procesów dyskretnych. Teoria obsługi masowej: systemy jedno- i wielo kanałowe, systemy bez kolejki i z kolejką, intensywność zgłoszeń zależna od stanu systemu, optymalizacja w systemach kolejkowych, metoda Monte-Carlo. Sieci Petri’ego: sieci czynności, sieci pozycja/tranzycja, formalny opis sieci, graf stanów osiągalnych, niezmienniki, żywotność i blokowanie sieci, kolorowane sieci, zastosowania.

Laboratorium

Proces rzeczywisty a model konceptualny. Metody programowania liniowego, całkowitoliczbowego i zero-jedynkowego w modelowaniu procesów produkcyjnych. Metody systemów kolejkowych w modelowaniu. Symulacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem sieci kolejkowych. Metoda Monte-Carlo i generowanie liczb pseudolosowych. Symulacja prostych i złożonych procesów przy pomocy sieci Petri’ego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Laboratorium z wykorzystaniem dostępnych programów komputerowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień

Laboratorium

Zaliczenie na ocenę, ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań laboratoryjnych.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Banaszak Z., Jampolski L.S., Komputerowe wspomaganie modelowania elastycznych systemów produkcyjnych WNT, Warszawa 1991
  2. Starke,P,H., Sieci Petri. Podstawy, zastosowania, teoria. Warszawa, PWN, 1987.
  3. Tikhonenko O., Elementy teorii obsługi masowej, Częstochowa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003
  4. Pomocy elektroniczne programów

Literatura uzupełniająca

  1. Barczyk J., Automatyzacja systemów dyskretnych, Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
  2. Sawik T. Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych WNT Warszawa, 1992
  3. Morrison F., Sztuka modelowania układów dynamicznych: deterministycznych, chaotycznych, stochastycznych, WNT, Warszawa 1996.
  4. Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGrawHill.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 13:19)