SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia projektowania systemów technicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia projektowania systemów technicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-24_15P_pNadGenCWCR8
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich w projektowaniu systemów technicznych.

Wymagania wstępne

Grafika inżynierska, Podstawy projektowania inżynierskiego

Zakres tematyczny

Treści projektowe: Systemowe ujęcie procesu projektowo-konstrukcyjnego, Projektowanie inżynierskie, Strukturalizacja problemu, Poszukiwanie koncepcji rozwiązań (burza mózgów, metoda 365, metody heurystyczne i algorytmiczne), Ocena i wybór rozwiązania (metoda bilansowania cech pozytywnych i negatywnych, metoda ważenia kryteriów), Metody opracowywania koncepcji rozwiązań.

Metody kształcenia

Projekt realizowany z wykorzystaniem metod i technik kreatywności, praca z książką, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt: Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie uzyskuje się po pozytywnej ocenie projektu. Projekt oceniany jest poprzez monitorowanie stanu zaawansowania projektu, zaliczaniem poszczególnych jego etapów, przy uwzględnieniu wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Literatura podstawowa

Tarnowski W.: Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1997,

Dziama A., Metodyka konstruowania maszyn, PWN, Warszawa 1985.

Literatura uzupełniająca

Gasparski W., Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu, WNT, Warszawa 1988,

M. Dietrich, red., PKM – tom I, II, III, WNT, Warszawa 1999,

Jones. J.Ch., Metody projektowania, WNT, Warszawa 1977.

Branowski B., Wprowadzenie do projektowania, PWN, Warszawa 1998

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 08:54)