SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innowacyjność procesów i produktów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innowacyjność procesów i produktów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-18_15P_pNadGenF90VV
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Josef Basl
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania działalnością innowacyjną. Podkreślenie innowacji produktowych i procesowych. Tematyka przedmiotu ukierunkowana jest na osoby planujące zatrudnienie się na stanowisku kierowniczym o profilu technicznym.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie projektem i innowacjami.

Zakres tematyczny

Wykład

Zarządzanie wiedzą, zarządzanie wartością. Transfer technologii. Komercjalizacja technologii. Wzornictwo produktowe i zgłoszenia patentowe. Zarządzanie innowacyjnym produktem. Innowacyjne metody zarządzania procesami produkcyjnymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi w innowacyjnej firmie. Metody pracy twórczej w inżynierii produkcji. Metody heurystyczne. Trendy technologiczne i narzędzia prognozowania. Strategie innowacyjne. Marketing w innowacjach technologicznych. Ocena efektywności projektów innowacyjnych. Źródła finansowania innowacji. Polityka proinnowacyjna w kontekście Unii Europejskiej. Narodowa i regionalna strategia innowacji.

Projekt 

Projekty będą dotyczyły polityka proinnowacyjnej Unii Europejskiej oraz narodowej i regionalnej strategii innowacji. Będą polegały na opracowaniu wniosku o dokapitalizowanie innowacji.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych i przygotowania sprawozdania oraz jego „obrony” przez studenta.

Literatura podstawowa

  1. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa 2001.
  2. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
  3. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa 2001.
  4. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
  2. Mroczko F., Przedsiębiorstwo przyszłości – w kierunku organizacji innowacyjnej. (red.),
  3. Skalika J., Zmiana warunkiem sukcesu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1045, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 20:51)