SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Restrukturyzacja procesów produkcyjnych i usługowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Restrukturyzacja procesów produkcyjnych i usługowych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-26_15P_pNadGenW7VBK
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Josef Basl
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pozyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie projektowania nowych procesów produkcyjnych i usługowych oraz restrukturyzacji istniejących. Opanowanie technik zarządzania zmianami.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania, Organizacja systemów produkcyjnych, Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych.

Zakres tematyczny

Wykład

Dostosowanie struktury organizacyjnej do systemowego i procesowego sposobu zarządzania. Rola i miejsce innowacji w strukturze organizacyjnej. Zarządzanie restrukturyzacją procesów. Podstawy projektowania nowych procesów produkcyjnych i usługowych. Analiza wartości w restrukturyzacji procesów produkcyjnych i usługowych. Reengineering. Lean manufacturing. Just in time. Filozofia Kazein w procesach gospodarczych. Target costing (koszty docelowe). Outsourcing, insourcing i franchizing. Benchmarking i wywiad gospodarczy w kształtowaniu procesów wytwórczych i usługowych.

Projekt

Analiza systemowa i procesowa biznesu. Reengineering. Ulepszanie struktury organizacyjnej. Struktury projektowe, sieciowe, wirtualne i inne. Konkurencja a współpraca - outsourcing, insourcing, worldsourcing. Alianse strategiczne. Lean manufacturing. Filozofia Kaizen.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów, dyskusja okrągłego stołu i giełda pomysłów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych i przygotowania sprawozdania oraz za jego „obronę” przez studenta.

Literatura podstawowa

  1. Durlik I.; Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka., A. Wyd. Placet, Warszawa, 1998.
  2. Kwieciński M.; Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa, 1999.
  3. Borowiecki B., Romanowska M.; Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 2001.
  4. Dowżycki A., Sobolewski H. Tłuchowski W.; Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, : Wydawnictwo A. E., Poznań, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. red. Lachiewicz S.; Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna ekonomiczna, Kraków, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 20:32)