SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Harmonogramowanie procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Harmonogramowanie procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-27_15W_pNadGenCHZAW
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Josef Basl
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Utrwalenie wiedzy z zakresu tradycyjnych (PERT, GANTT, CPM, MPM) oraz nabycie umiejętności w wykorzystaniu nowatorskich metod harmonogramowania produkcji (DSM). Posługiwanie się programami komputerowymi do harmonogramowania produkcji wykorzystującymi algorytmy ewolucyjne i sztuczną inteligencję.

Wymagania wstępne

Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, Zarządzanie produkcją i usługami, Inżynieria współbieżna/Projektowanie współbieżne w inżynierii produkcji, Rachunek kosztów dla inżynierów.

Zakres tematyczny

Wykład

Podstawy procesu technologicznego i produkcyjnego. Dekompozycja przedsięwzięcia. Wspomaganie zarządzania przedsięwzięciami za pomocą oprogramowania MS Projekt z wykorzystaniem metody wykresu paskowego GANTT i harmonogramu sieciowego PERT. Algorytm harmonogramowania (wyznaczenie czasu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań). Wprowadzenie zadań do MS Projekt i tworzenie relacji między zadaniami. Wyszukiwanie, sortowanie i śledzenie struktury hierarchicznej zadań. Analiza relacji zachodzących pomiędzy zadaniami w metodzie CPM na standardowym przykładzie (czynności bezpośrednio poprzedzających). Wprowadzenie zadań do systemu MAGProject i optymalizacja procesów przy pomocy algorytmu genetycznego. Analiza macierzy strukturalnej pod względem współbieżności, równoległości i sekwencyjności realizacji procesu produkcyjnego.

Projekt

Metody i techniki harmonogramowania procesów produkcyjnych. Projektowanie systemów wytwórczych. Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych. Planowanie i harmonogramowanie produkcji. Planowanie przepływu w warunkach ograniczeń zasobowych. TOC – Teoria ograniczeń w harmonogramowaniu produkcji. Strategie planowania, kierowania i kontrolowania produkcji –zasady sterowania przepływem.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Podczas prowadzenia wykładów wykorzystywana metoda burzy mózgów. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych, przygotowanie sprawozdania oraz jego „obrony” przez studenta.

Literatura podstawowa

  1. Kielec R. “Metoda planowania procesów projektowo-konstrukcyjnych z wykorzystaniem sprzężeń zwrotnych”. Rozprawa doktorska. Uniwersytet zielonogórski 2003.
  2. Kosturbiec A., Harmonogramowanie projektów, przegląd modeli, Gdańsk 2003.
  3. Matuszek J.: „Inżynieria produkcji”, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Durlik I.: „Inżynieria zarządzania” cz. I i II, Biblioteka Biznesmena, Agencja Wydawnicza Placet, Gdańsk 1996,
  2. Steward D., „An overview of thefivepillars ofthe concurrent engineering body of knowledge", Soce News, The Society of Concurrent Engineering, Los Angeles, Spring 2000.
  3. Syswerda, G., ‘’Schedule Optimization Using Genetic Algorithms’’, Handbook of Genetic Algorithms, New York, 1990.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-09-2016 22:49)