SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy 1
Kod przedmiotu 09.1-WZ-ZarzP-JO1
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Krzysztof Wieliczko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zakres tematyczny

1/ Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach anglosaskich i niemieckojęzycznych; 2/ Praca i życie za granicą, prowadzenie rozmowy nieformalnej na temat pracy, prowadzenie korespondencji: język formalny i nieformalny, rekrutacja i poszukiwanie pracy; 3/ Podstawowa obsługa klienta, prowadzenie rozmów bezpośrednich i telefonicznych, wspieranie klienta, analiza potrzeb klienta, udzielanie odpowiedzi na skargi i zażalenia, prowadzenie korespondencji z klientem, przygotowanie prezentacji dla klienta; 4/ Funkcjonowanie w biznesie: organizacja pracy, trendy w przemyśle i planowanie, tworzenie instrukcji i procedur; opisywanie trendów i zmian, przygotowanie prostej prezentacji,  5/ Sukces w biznesie: sylwetki liderów biznesu, opisywanie własnej sylwetki profesjonalnej, ocena pracownika, raport o przebiegu kariery zawodowej.

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja: uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli  (K_U07).

Literatura podstawowa

angielski

Richardson K. Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Pre-Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008.

niemiecki

Gurgul M., Jarosz A., Jarosz J. Deutsch für Profis- branża ekonomiczna ,LektorKlett, Poznań, 2013.

Jansche K., Deutsch Lesen und Verstehen, Teksty o tematyce społeczno-ekonmicznej, Wagros, 2003.

Literatura uzupełniająca

angielski

Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader Pre-intermediate, Longman, 2002.

Dignen B., Flinders S., Sweeney S., English 365 Book 2, CUP, Cambridge, 2004.

Johnson C. Intelligent Business, Pre-Intermediate, Longman, Harlow, 2006.

Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007.

Longman Exams Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2006.

Redston C., Cunningham G., face2face Pre-intermediate, Cup, Cambridge, 2005

niemiecki .

Braunert J.,Schlenker W., Unternehmen  Deutsch. Grundkurs, Kurs- und Lehrbuch,  Lektor Klett, 2010.

 Becker N., Braunert  J., Alltag ,Beruf  & Co., Hueber, 2010.

 Internet- Lehrmaterialien für Wirtschaftssprache- schubert-verlag.de

 Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

 Rohmann L., Eurolinqua Deutsch 2, Cornelsen,2000.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 22-04-2017 13:21)