SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Finanse publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Finanse publiczne
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzP-FP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu finansów państwa i finansów samorządowych, zachęcenie ich do analizy zdobytej wiedzy w szczególności w oparciu o obserwację aktualnych wydarzeń mających miejsce w finansach publicznych. Ponadto celem prowadzącego jest wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyczny sposób.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcie nauki o finansach publicznych oraz zakres przedmiotowy. Kategorie potrzeb zbiorowych, ekonomiczne i społeczne kryterium wyodrębniania dóbr publicznych, dobro społeczne. Funkcje finansów publicznych. Budżet państwa- pojęcie, cechy, funkcje. Zasady budżetowe. Planowanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola budżetu państwa. Klasyfikacja dochodów i wydatków państwa. Funkcje wydatków budżetowych. Prawo Wagnera. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Ekonomiczne konsekwencje deficytu budżetowego. Istota , rodzaje i przyczyny długu publicznego. Instrumenty zaciągania długu publicznego.

Ćwiczenia:

Kategorie potrzeb zbiorowych, ekonomiczne i społeczne kryterium wyodrębniania dóbr publicznych, dobro społeczne. Przesłanki decentralizacji finansów publicznych. Istota i cechy samorządu terytorialnego. Podatki i opłaty publiczne jako podstawowe źródło dochodów budżetowych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z elementami konwersatorium;

ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego w postaci testu wielokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Wykłady zostaną zaliczony, gdy student uzyska minimum 55 proc. wszystkich punktów (K_W01, K_W02).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w pformir testu wyboru i uzupełnień (K_W01, K_W02, K_U01, K_U03 ). Ponadto na wybranych zajęciach studenci będą mieli za zadanie przygotować w grupach 3-4 osobowych prezentację wybranych zagadnień omawianych na ćwiczeniach z uwzględnieniem praktycznych aspektów zagadnienia, które następnie będą oceniane przez prowadzącego pod kątem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia zagadnienia, odniesienia do zagadnień praktycznych a także współpracy członków zespołów (K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_K04).

Oceną z przedmiotu będzie średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z wykładu i ćwiczeń przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

  1. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008.
  2. Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktura, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011.
  3. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2012.
  4. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.
  5. Chojna- Duch E. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego ,  LexisNexis, 2011

Literatura uzupełniająca

  1. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011
  2. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek (ostatnia modyfikacja: 22-04-2017 23:40)