SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rachunkowość finansowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rachunkowość finansowa
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzP-RF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Janina Jędrzejczak-Gas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw i norm prawnych ją stanowiących.
  • Zdobycie umiejętności ewidencji operacji gospodarczych i ich interpretacji.
  • Zdobycie umiejętności sporządzania i czytania sprawozdań finansowych.
  • Zdobycie umiejętności analitycznych na podstawie prowadzonej rachunkowości (analiza bilansu, analiza kosztów, przychodów, wyników).

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Zakres i zasady rachunkowości. Podstawie pojęcia. Bilans - majątek i kapitały jednostek gospodarczych, struktura bilansu. Rachunek zysków i strat - przychody i koszty, układ rachunku zysków i strat. Operacje gospodarcze - pojęcie, rodzaje. Konto księgowe - pojęcie, elementy, zasady funkcjonowania. Plany kont. Dokumentacja operacji gospodarczych. Ewidencja operacji gospodarczych środków pieniężnych i innych instrumentów finansowych, rozrachunków, zapasów, aktywów trwałych, rezerw i kapitałów, przychodów i kosztów. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
Ćwiczenia: Wprowadzenie do rachunkowości. Bilans. Rachunek zysków i start. Ewidencja rozrachunków i środków pieniężnych. Rozrachunki z pracownikami i ewidencja wynagrodzeń. Ewidencja obrotu materiałowego. Ewidencja obrotu towarowego. Metody ustalania wartości rozchodu materiałów. Ewidencja aktywów trwałych. Ewidencja produktów gotowych i usług. Ewidencja kosztów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ewidencja przychodów. Ewidencja kapitałów. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja.
Ćwiczenia: metoda praktyczna.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest test z progami  punktowymi. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest rozwiązanie testu sprawdzającego efekty kształcenia z wynikiem co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.  W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową.
Zaliczenie z ćwiczeń dotyczy praktycznej umiejętność ewidencji operacji gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu i rachunku zysków i strat)  i jest przeprowadzane w formie pisemnej. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Aktywność na zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami, które doliczane są do sumy punktów uzyskanych z pisemnego zaliczenia.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

 

Literatura podstawowa

Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Tom 1. Wykład, Difin, Warszawa 2016.

Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Tom 2. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Difin, Warszawa 2016.

Nowak E. (red.), Rachunkowość. Zasady i metody, PWE, 2016.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

Grygutis K. (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Zbiór ćwiczeń oraz schematy ewidencji operacji gospodarczych, Difin, 2015.

Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, 2016.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.)

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Janina Jędrzejczak-Gas (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 01:09)