SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzP-ZZL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie kompetencji studentów  w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu podmiotach gospodarczych oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie na min. dostateczny z przedmiotu Podstawy zarządzania realizowanego w semestrze I

Zakres tematyczny

Wykład: Istota, cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Tendencje w zakresie funkcji personalnej. Definicje zarządzania zasobami ludzkimi i model. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zarządzania personelem. Strategia personalna – założenia, cechy, czynniki wpływające.  Budowa strategii i integrowanie ze strategią ogólną organizacji. Rodzaje i modele strategii personalnej. Struktura podmiotowa zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Planowanie zasobów ludzkich z perspektywy strategii. Procedura planowania. Techniki prognozowania popytu i podaży personelu. Proces doboru i algorytm procedury doboru. Rekrutacja i jej źródła. Selekcja, techniki selekcji. Metoda Assesment Center. Planowanie i realizowanie rozwoju pracowników. Stosowane metody. System oceniania pracowników. Narzędzia zatrudniania i odejść: outsourcing i outplacement. Kadrowa analiza SWOT. Audyt personalny.

Ćwiczenia: : Istota, definicje, cele, modele i znaczenie  zarządzania zasobami  ludzkimi. Strategia personalna – założenia, cechy, czynniki wpływające. Budowa strategii i integrowanie ze strategią ogólną organizacji. Rodzaje i modele strategii personalnej. Struktura podmiotowa zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Planowanie zasobów ludzkich z perspektywy strategii. Procedura planowania. Techniki prognozowania popytu i podaży personelu. Podstawowe plany kadrowe. Rekrutacja i jej źródła. Selekcja, techniki selekcji. Wprowadzanie do pracy.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, praca z książką, warsztaty, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładów: egzamin. Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – pytania otwarte z progami punktowymi (K_W01, K_W05, K_W14, K_U01, K_U07, K_K06). Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 5,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia ćwiczeń: kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń (K_W01, K_W05, K_W14, K_U01, K_U07, K_K06); pytania otwarte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 5,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są oceny pozytywne z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  2. Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie – Procesy – Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016
  4. Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  5. Stankiewicz J., Strategia zarządzania zasobami ludzkimi wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa, W: Management 2001, Vol. 5, no 2, s. 25—32.

Literatura uzupełniająca

  1. Borkowska S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007
  2. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2017
  4. Stankiewicz J., Łychmus P., Kwiatkowski P., Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych typach przedsiębiorstw. Integracja ze strategią organizacji, W: Organizacje przyszłości: szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Wydawnictwo Poldex, Kraków, 2003, s. 293—302
  5. Stankiewicz J, Bortnowska H., Permanentne doskonalenie kompetencji kluczowych pracowników szansą na rozwój organizacji, W: Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją: sukces w zarządzaniu kadrami, Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 2008, s.490-503.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marzena Góralczyk (ostatnia modyfikacja: 25-04-2017 16:58)